Regulamin Sklepu Internetowego

Regulamin Sklepu Internetowego

§ 1 

Definicje

Na potrzeby niniejszego regulaminu, przyjmuje się następujące znaczenie poniższych pojęć:

 1. Sprzedawca – Everest Tomasz Lach z siedzibą w Knurowie (44-196), przy ulicy 26 Stycznia 2A/12, NIP 9691367770, 
 2. Sklep – serwis internetowy należący do Sprzedawcy, dostępny pod domeną https://www.pizzanerd.pl/, za pośrednictwem którego Kupujący może zakupić Produkt.
 3. Strona – serwis internetowy funkcjonujący pod adresem internetowym https://www.pizzanerd.pl/
 4. Kupujący/Klient – osoba fizyczna posiadającą pełną zdolność do czynności prawnych, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej (której ustawa przyznaje zdolność prawną), która dokonuje zakupu Produktu poprzez Sklep.
 5. Konsument – osoba fizyczna dokonująca czynności prawnej (zakupu Produktu) niezwiązanej bezpośrednio ze swoją działalnością gospodarczą lub zawodową (art. 22 ze znaczkiem 1 Kodeksu cywilnego).
 6. Regulamin – niniejszy regulamin.
 7. Produkt – treść cyfrowa, którą Kupujący może zakupić od Sprzedawcy za pośrednictwem Strony. Produktami dostępnymi poprzez Stronę Sprzedawcy są: szkolenia e-learningowe, materiały wideo  (streaming/udostępnianie materiałów wideo).
 8. Zamówienie – oświadczenie woli Kupującego zmierzające bezpośrednio do zawarcia umowy sprzedaży Produktów na odległość za pośrednictwem Sklepu, określające co najmniej rodzaj i liczbę towarów.
 9. Rejestracja – jednorazowa czynność, polegająca na założeniu przez Kupującego konta, dokonana z wykorzystaniem panelu administracyjnego udostępnionego przez Sprzedawcę na stronie Sklepu.

§ 2 

Postanowienia ogólne

 1. Regulamin określa zasady zawarcia i wykonania umowy sprzedaży Produktów dostępnych w chwili składania zamówienia na stronie Sklepu.
 2. Wszystkie ceny towarów prezentowane na stronie internetowej Sklepu podawane są w cenach brutto (zawierają podatek VAT w wysokości określonej przez obowiązujące przepisy) w polskich złotych (PLN). 
 3. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do zmiany ceny Produktów znajdujących się w ofercie, wprowadzania oraz wycofania ich z oferty, przeprowadzania i odwoływania akcji promocyjnych. Poszczególne promocje i rabaty nie sumują się. Wszelkie zmiany w tym zakresie nie będą dotyczyły zamówień, które zostały wcześniej (przed zmianą) skutecznie złożone (tzn. zmiany nie będą dotyczyły już zakupionych Usług).
 4. Koszt płatnego Dostępu do Usługi (streamingu/udostępniania materiałów wideo) określony jest każdorazowo wyraźnie przy danym Produkcie oferowanym w Serwisie.
 5. W celu złożenia zamówienia w Sklepie Kupujący musi się zarejestrować (założyć konto w Sklepie). Czynności rejestracyjne dokonywane są jednorazowo. 
 6. Do korzystania ze Sklepu niezbędne jest posiadanie urządzeń pozwalających na dostęp do Internetu, poczty e‐mail oraz przeglądarki zasobów internetowych umożliwiającej wyświetlanie stron www.
 7. Informacje o Produktach podane na stronach internetowych Sklepu, w szczególności ich opisy, parametry techniczne oraz ceny, nie stanowią oferty w rozumieniu Kodeksu cywilnego, a są jedynie zaproszeniem do zawarcia umowy w rozumieniu art. 71 Kodeksu cywilnego.

§ 3

 Zakup Produktu

 1. Po dokonaniu wyboru Produktu, Kupujący powinien kliknąć w przycisk „Zapisz się teraz” lub „Dołącz teraz” lub „Kup teraz” w wyniku czego zostanie przekierowany na stronę zamówienia. Na stronie zamówienia, Kupujący powinien wypełnić formularz zamówienia, a następnie przejść do procedury płatności poprzez kliknięcie w przycisk „Kupuję i płacę”.
 2. Warunkiem realizacji zamówienia złożonego przez Kupującego jest podanie przy wypełnianiu formularza zamówienia prawdziwych danych osobowych i kontaktowych (umożliwiających weryfikację i potwierdzenie przyjęcia zamówienia).
 3. W przypadku błędnego lub niedostatecznego wypełnienia formularza Sprzedawca skontaktuje się z Kupującym w celu potwierdzenia złożenia zamówienia. W przypadku gdy Sprzedawca nie potwierdzi złożonego zamówienia w terminie 7 dni z uwagi na brak możliwości kontaktu z Kupującym oferta Sprzedawcy nie jest wiążąca, a Sprzedawca zwróci Kupującemu, będącemu konsumentem, poniesione przez niego koszty zakupu Produktu.
 4. Po złożeniu zamówienia Kupujący otrzymuje wiadomość e‐mail na adres, który został przez niego podany, w celu poinformowania go, że zamówienie zostało odnotowane przez Sprzedawcę.
 5. Przyjęcie zamówienia do realizacji przez Sprzedawcę oraz warunki zamówienia potwierdzane są e‐mailem na adres, który został podany przez Kupującego w formularzu zamówienia.
 6. Kupujący może dokonać zakupu w sklepie za pośrednictwem systemu PayU którego właścicielem i operatorem jest PayU S.A. z siedzibą w Poznaniu, 60-166 Poznań, przy ul. Grunwaldzkiej 182, krajowa instytucja płatnicza, nadzorowana przez Komisję Nadzoru Finansowego, wpisana do Rejestru usług płatniczych pod numerem IP1/2012, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Poznaniu – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, Wydział VIII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000274399, o kapitale zakładowym w wysokości 4.944.000 PLN, w całości opłaconym, posiadająca numer identyfikacji podatkowej NIP: 779-23-08-495, REGON 300523444, lub za pośrednictwem tpay.com którego właścicielem jest Krajowy Integrator Płatności Spółka Akcyjna z siedzibą w Poznaniu, przy ul. Św. Marcin 73/6 , wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000412357, numer NIP 7773061579, REGON 300878437, kapitał zakładowy 5 494 980.00 PLN
 7. Z chwilą skutecznego dokonania płatności, między Kupującym a Sprzedawcą zawarta zostaje umowa o dostarczenie treści cyfrowej w postaci wybranego przez Kupującego Produktu (wyświetlona zostaje strona z potwierdzeniem zakupu).
 8. W przypadku Produktów elektronicznych w postaci materiałów wideo (kursów online) wysyłka Produktu do pobrania lub dostęp do danego kursu online następuje zazwyczaj niezwłocznie po dokonaniu i zaksięgowaniu płatności, chyba że inaczej zaznaczono w opisie danego Produktu elektronicznego. Dostęp może też być udzielany cyklicznie, zgodnie z programem kursu i terminami wskazanymi w opisie kursu.
 9. W przypadku, gdy zamówienie nie będzie możliwe do zrealizowania Kupujący będący konsumentem zostanie o tym niezwłocznie zawiadomiony, najpóźniej w ciągu 7 dni od dnia zawarcia umowy, zaś Sprzedawca zwróci w tym czasie całą otrzymaną od Kupującego będącego konsumentem sumę pieniężną.
 10. W przypadku, gdy zamówienie nie będzie możliwe do zrealizowania Kupujący nie będący konsumentem zostanie poinformowany o stanie zamówienia i podejmie decyzję o sposobie jego realizacji (częściowej realizacji lub anulowaniu całości zamówienia).
 11. Sprzedawca nie ponosi wobec Kupującego nie będącego konsumentem odpowiedzialności za opóźnienia w dostarczeniu zamówionych towarów, jeżeli do opóźnienia doszło z przyczyn technicznych leżących po stronie podmiotu świadczącego usługi telekomunikacyjne. 

§ 4

 Korzystanie z Produktu

 1. Produkty dostępne w Sklepie są treścią cyfrową w rozumieniu ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta.
 2. W przypadku, gdy po stronie Kupującego pojawią się problemy w uruchomieniu pliku obejmującego zakupiony Produkt, proszony jest on o kontakt ze Sprzedawcą pod adresem biuro@pizzanerd.pl.
 3. W ramach umowy zawartej zgodnie z postanowieniami niniejszego Regulaminu, Sprzedawca dostarcza Kupującego jedynie treść cyfrową w postaci zakupionego przez Kupującego Produktu. 
 4. Sprzedawca nie świadczy na rzecz Kupującego jakiejkolwiek pomocy przy z korzystaniu z Produktu. 
 5. W ramach Usługi dostępne są następujące Produkty:
  1. Produkt “Pojedynczy materiał wideo” to dostęp do wielokrotnego odtworzenia jednego materiału wideo określonego w Serwisie jako pojedynczy materiał wideo. Dostęp możliwy będzie w ciągu określonego w Serwisie czasu, liczonego od chwili uzyskania Dostępu do Produktu. 
  2. Produkt “Pakiet” (lub “Kolekcja” lub „Warsztaty”) to Dostęp do wielokrotnego odtworzenia (streamingu wideo) kilku, kilkunastu lub kilkudziesięciu materiałów wideo dostępnych w Serwisie, objętych jedną łączną ceną podaną w Serwisie, na określony czas lub bez limitu czasowego (z zastrzeżeniem ust. 6 niniejszego §). W ramach Serwisu może być oferowanych wiele różnych Pakietów, z różną zawartością. Dostęp możliwy będzie w ciągu określonego w Serwisie czasu, liczonego od chwili uzyskania Dostępu do produktu „Pakiet”. W czasie dostępności Produktu “Pakiet” mogą następować rotacyjne zmiany materiałów wideo lub zmiany ilości materiałów w ramach Produktu “Pakiet” w taki jednak sposób, że specyfika materiałów wideo dostępnych w ramach danego „Pakietu” pozostaje zgodna z opisem tego Pakietu w Serwisie. Dostęp do Produktu “Pakiet” może być również czasowo lub stale bezpłatny – zgodnie z opisem umieszczonym w Serwisie.
 6. Dostęp może być udzielany bez limitu czasowego pod warunkiem istnienia Serwisu, gdy Serwis przestanie istnieć Kupujący może stracić Dostęp do Produktu.
 7. Po upływie podanego w Serwisie terminu może nastąpić zmiana charakteru oferowanego Produktu lub zmianie zasad jego udostępniania (polegająca np. na zamianie z bezpłatnego na odpłatny Dostęp do Usługi wraz z podaniem ceny lub zmianą ceny), co nie naruszy przyznanych Kupującemu do określonego terminu uprawnień.
 8. Sprzedawca nie udziela Kupującemu praw do kopiowania w całości lub części udostępnianych w ramach świadczonej Usługi treści w tym materiałów wideo, jak i ich prezentowania lub rozpowszechniania.
 9. W ramach pojedynczego Dostępu, możliwe jest odtwarzanie materiału objętego tym Dostępem wyłącznie na jednym urządzeniu jednocześnie.
 10. Usługodawca zastrzega sobie prawo modyfikowania Produktów i zasad korzystania z nich w Serwisie z zastrzeżeniem, że Produkty zakupione funkcjonować będą według zasad i w terminach opisanych w Regulaminie oraz w informacjach o Produktach w Serwisie, obowiązujących w momencie złożenia zamówienia Dostępu do Usługi płatnej.

 § 5

Usługi świadczone droga elektroniczną

 1. Za pośrednictwem Sklepu, Sprzedawca świadczy na rzecz Klienta usługi drogą elektroniczną.
 2. Podstawową usługą świadczoną drogą elektroniczną na rzecz Klienta przez Sprzedawcę jest umożliwienie Klientowi zawarcia umowy (zakupu/dostarczenia treści cyfrowej/ Produktu cyfrowego) ze Sprzedawcą drogą elektroniczną. Usługa ta świadczona jest nieodpłatnie, w ramach ceny zapłaconej z tytułu złożenia Zamówienia. 
 3. Sprzedawca świadczy również na rzecz Klienta usługę w postaci wysyłki newslettera, jeśli Klient wyraził na nią zgodę. Szczegóły dotyczące wysyłki newslettera, zapisu, rezygnacji z jego otrzymywania opisane zostały w Polityce prywatności dostępnej w Serwisie. 
 4. Sprzedawca świadczy również na rzecz Klienta usługę polegającą na rejestracji i utrzymywaniu Konta oraz zapewnianiu Klientowi dostępu do Konta za pomocą logowania, jeżeli Klient zdecydował się takie konto założyć. Usługa ta świadczona jest na rzecz Klienta w ramach ceny zapłaconej za dany Produkt.
 5. W celu założenia indywidualnego Konta Klient powinien wypełnić formularz rejestracyjny i zaakceptować Regulamin, a następnie złożyć Zamówienie. 
 6. Na podany przez Klienta adres e-mail zostaną przesłane informacje związane z założeniem konta oraz link aktywacyjny umożliwiający ustalenie hasła. Po kliknięciu w niego i ustaleniu indywidualnego hasła, Konto zostaje utworzone, a Klient może z niego korzystać. 
 7. Utworzenie indywidualnego Konta jest konieczne do korzystania z Produktów, w tym w szczególności z kursów online Sprzedawcy i innych Produktów elektronicznych. 
 8. Z chwilą dokonania skutecznej rejestracji Konta umowa o świadczenie nieodpłatnej usługi drogą elektroniczną zostaje zawarta na czas określony lub nieokreślony (w zależności od zakupionego Produktu).
 9. Klient loguje się do Konta poprzez adres e-mail lub login oraz hasło. W każdej chwili może też wygenerować nowe hasło w przypadku zapomnienia lub utracenia poprzedniego.  
 10. W celu zapewnienia bezpieczeństwa Klientowi i przekazania danych w związku z korzystaniem ze Sklepu, Sprzedawca podejmuje środki techniczne i organizacyjne służące zapobieganiu pozyskiwania i modyfikacji danych osobowych przez osoby nieuprawnione.
 11. Sprzedawca podejmuje działania w celu zapewnienia w pełni poprawnego funkcjonowania. Klient jest uprawniony poinformować Sprzedawcę o wszelkich nieprawidłowościach lub przerwach w funkcjonowaniu Sklepu.
 12. Zabronione jest udostępnianie danych Konta Klienta osobom trzecim.
 13. W wypadku Klientów nie będących Konsumentami Sprzedawca może wypowiedzieć umowę o świadczenie usługi drogą elektroniczną polegającej na utrzymaniu konta Klienta ze skutkiem natychmiastowym i bez wskazywania przyczyn poprzez przesłanie Klientowi stosownego oświadczenia, również drogą elektroniczną na podany przez niego do rejestracji Konta adres e-mail.
 14. W wypadku Klientów będących Konsumentami Sprzedawca może wypowiedzieć umowę o świadczenie usługi elektronicznej i usunąć konto Klienta lub pozbawić go prawa do składania Zamówień w każdym czasie z zachowaniem 14-dniowego okresu wypowiedzenia, z zachowaniem praw nabytych przez Klienta przed rozwiązaniem umowy.
 15. W wypadku Klientów będących Konsumentami Sprzedawca  może wypowiedzieć umowę o świadczenie usługi elektronicznej i usunąć konto Klienta lub pozbawić go prawa do składania Zamówień, ze skutkiem natychmiastowym, z ważnych powodów, w przypadku istotnego i rażącego naruszenia przez Klienta postanowień niniejszego Regulaminu, tj. w szczególności w przypadku, gdy Klient korzysta ze Sklepu i Konta w sposób niezgodny z przepisami prawa lub postanowieniami Regulaminu i niezgodnie z dobrymi obyczajami oraz przeznaczeniem Konta i Sklepu,  w sposób uciążliwy dla innych Klientów oraz dla Sprzedawcy, kopiuje Produkty i Usługi Sprzedawcy lub udostępnia je podmiotom trzecim bez zgody Sprzedawcy, podaje Sprzedawcy dane niezgodne z rzeczywistym stanem prawnym, nieprawidłowe, niedokładne lub naruszające prawa osób trzecich, lub też narusza lub próbuje naruszyć zabezpieczenia techniczne Sklepu i Konta w celu niedozwolonego uzyskania dostępu do jego zasobów.
 16. Strony mogą również rozwiązać umowę o świadczenie usług elektronicznych w drodze porozumienia stron w każdym czasie. 
 17. Klient może rozwiązać umowę o świadczenie usług drogą elektronicznych w każdym czasie, z zachowaniem 14-dniowego okresu wypowiedzenia. 
 18. Wskutek usunięcia Konta przez Sprzedawcę Klient traci dostęp do wszystkich Produktów i zasobów dostępnych uprzednio na jego Koncie.
 19. W celu usunięcia Konta, Klient może skontaktować się w tym celu ze Sprzedawcą drogą elektroniczną. 
 20. Sprzedawca informuje, że usunięcie Konta Klienta może utrudnić lub uniemożliwić Klientowi korzystanie z Produktów w Sklepie, również tych, które zamówił. 

§ 6 

Reklamacje

 1. Kupującemu przysługuje prawo do złożenia reklamacji zakupionego Produktu lub samego procesu zakupowego dotyczącego danego Produktu.
 2. Reklamacja powinna być złożona pisemnie pocztą tradycyjną na adres siedziby Sprzedawcy lub w drodze wiadomości e‐mail na adres: biuro@pizzanerd.pl
 3. Reklamacja powinna zawierać dane umożliwiające identyfikację Kupującego, przedmiot reklamacji oraz żądania związane z reklamacją. W przypadku otrzymania niekompletnej reklamacji, Sprzedawca wezwie Kupującego do jej uzupełnienia pod rygorem pozostawienia reklamacji bez rozpoznania.
 4. Sprzedawca ustosunkuje się do kompletnej reklamacji w ciągu 14 dni od dnia otrzymania reklamacji.
 5. W przypadku umów zawartych z Kupującymi mającymi status konsumenta, reklamacje z tytułu niezgodności towaru z umową rozpatrywane są zgodnie z ustawą o prawach konsumenta oraz kodeksem cywilnym.
 6. W przypadku umów zawartych z Kupującymi nie będącymi konsumentami wyłącza się stosowanie rękojmi zaś w pozostałym zakresie stosuje się odpowiednie przepisy kodeksu cywilnego w zakresie rękojmi. W przypadku nieuzasadnionej reklamacji wszelkie koszty związane z reklamacją pokrywa Kupujący niebędący konsumentem.

§ 7 

Prawo odstąpienia od umowy

 1. Kupujący będący konsumentem ma prawo odstąpić od zawartej ze Sprzedawcą umowy w terminie 14 dni od dnia zawarcia umowy bez podania przyczyn. 
 2. Aby skorzystać z prawa odstąpienia od umowy, Kupujący będący konsumentem ma obowiązek poinformować Sprzedawcę o swojej decyzji o odstąpieniu od umowy w drodze jednoznacznego oświadczenia woli (np. pismo wysłane przesyłką pocztową lub pocztą elektroniczną). 
 3. Aby zachować termin do odstąpienia od umowy, wystarczy, aby Kupujący wysłał informację dotyczącą wykonania przysługującego mu prawa odstąpienia od umowy przed upływem terminu do odstąpienia od umowy (przed upływem 14 dni).
 4. Jeśli w toku zakupu Produktu Kupujący w tym Konsument wyraził zgodę na wykonanie umowy i dostarczenie mu treści cyfrowej w postaci wybranego Produktu przed upływem terminu do odstąpienia od umowy, Kupujący traci prawo do odstąpienia od umowy zawartej ze Sprzedawcą.

§ 8 

Ochrona danych osobowych

 1. Wypełniając formularz rejestracji Kupujący wyraża zgodę na przetwarzanie podanych danych w celu realizacji i obsługi zamówienia przez Sprzedawcę, który jest jednocześnie administratorem danych, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych.
 2. Kupujący wypełniając formularz w tym formularz rejestracji oświadcza, że podane w nim dane są zgodne ze stanem faktycznym.
 3. Dane osobowe znajdujące się w bazie danych Sprzedawcy nie są przekazywane podmiotom nie uczestniczącym w realizacji zamówienia.
 4. Kupujący ma prawo wglądu do swoich danych osobowych, możliwość ich poprawiania oraz usunięcia. Sprzedawca zapewnia każdemu Kupującemu prawo kontroli przetwarzania danych osobowych.
 5. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże brak zgody na przetwarzanie danych osobowych określonej w ust. 1 niniejszego § uniemożliwia zrealizowanie zamówienia Kupującego. 

§ 9 

Pozasądowe sposoby rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń

 1. Sprzedawca wyraża zgodę na poddanie ewentualnych sporów wynikłych w związku z umową o dostarczenie treści cyfrowej w postaci wybranego przez Kupującego Produktu na drodze postępowania mediacyjnego. Szczegóły zostaną określone przez strony konfliktu.
 2. Kupujący będący konsumentem, w przypadku powstania sporu w związku z umową sprzedaży Produktu, ma możliwość skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń w postaci:
  1. skorzystania z pomocy powiatowego (miejskiego) rzecznika praw konsumenta lub organizacji społecznej, do której statutowych zadań należy ochrona konsumentów.
  2. zwrócenia się do wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej z wnioskiem o wszczęcie postępowania mediacyjnego w sprawie polubownego zakończenia sporu między Kupującym a Sprzedawcą
  3. zwrócenia się do stałego polubownego sądu konsumenckiego z wnioskiem o rozstrzygnięcie sporu wynikłego z zawartej umowy,
 3. Kupujący będący konsumentem może również skorzystać z tzw. platformy ODR, która służy rozstrzyganiu sporów pomiędzy konsumentami i przedsiębiorcami dążącymi do pozasądowego rozstrzygnięcia sporu dotyczącego zobowiązań umownych wynikających z internetowej umowy sprzedaży lub umowy o świadczenie usług.  Platforma ODR dostępna jest pod adresem http://ec.europa.eu/consumers/odr.
 4. Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji jest organem właściwym w sprawach audiowizualnych usług medialnych na żądanie: Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji. Skwer Ks. Kardynała Stefana Wyszyńskiego 9, 01-015 Warszawa, tel. (22) 597-30-00, www.krrit.gov.pl.
 5. Dokładne informacje na temat pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń, Kupujący znajdzie na stronie internetowej http://www.uokik.gov.pl.

§ 10 

Postanowienia końcowe

 1. W sprawach nieuregulowanych Regulaminem zastosowanie znajdują przepisy powszechnie obowiązującego prawa, w tym w szczególności ustawy o prawach konsumenta.
 2. Regulamin niniejszy nie wyłącza ani nie ogranicza uprawnień Kupującego będącego konsumentem, które przysługują mu na mocy bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa. W przypadku sprzeczności pomiędzy postanowieniami niniejszego regulaminu, a bezwzględnie obowiązującymi przepisami prawa przyznającymi konsumentom określone uprawnienia, pierwszeństwo mają te przepisy.
 3. Sądem właściwym dla rozpatrywania sporów wynikających z umowy sprzedaży zawieranych pomiędzy Sprzedawcą a Kupującym niebędącym konsumentem jest sąd właściwy dla siedziby Sprzedawcy. W sporach wynikłych w stosunkach z konsumentami właściwość sądu określają przepisy Kodeksu postępowania cywilnego oraz innych ustaw.
 4. Sprzedawca zastrzega sobie możliwość dokonania zmian w Regulaminie, które wchodzą w życie z dniem ich publikacji na Stronie. Do umów zawartych przed zmianą Regulaminu stosuje się wersję Regulaminu obowiązującą w dacie zawarcia przez Kupującego Umowy ze Sprzedawcą.
 5. Regulamin niniejszy dostępny jest dla wszystkich Kupujących w wersji elektronicznej na stronie Sklepu https://www.pizzanerd.pl/ (Kupujący ma możliwość pobrania go i zachowania na swoim komputerze) i obowiązuje w niniejszej wersji od dnia 10.05.2020 r.