Regulamin Sklepu Internetowego

 1. Definicje 
 2. Postanowienia ogólne 
 3. Produkty dostępne w Sklepie internetowym  
 4. Zakup Produktów dostępnych w Sklepie internetowym 
 5. Przedsprzedaż i promocje
 6. Dostarczanie Produktów
 7. Aktualizacje i zmiany z Produktów
 8. Usługi świadczone drogą elektroniczną 
 9. Reklamacje 
 10. Prawo odstąpienia od umowy 
 11. Przedsiębiorcy zawodowi 
 12. Przedsiębiorcy na prawach konsumenta 
 13. Ochrona danych osobowych 
 14. Opinie 
 15. Własność intelektualna 
 16. Pozasądowe sposoby rozpatrywania sporów i dochodzenia roszczeń 
 17. Wymagania techniczne 
 18. Postanowienia końcowe 
 19. Załączniki:
  1. Załącznik nr 1 – Wzór formularza odstąpienia od umowy dla konsumenta;
  2. Załącznik nr 2 – Wzór formularza reklamacji dla konsumenta;
  3. Załącznik nr 3 – Wzór formularza odstąpienia od umowy dla Przedsiębiorcy na prawach konsumenta;
  4. Załącznik nr 4 – Wzór formularza reklamacji od umowy dla Przedsiębiorcy na prawach konsumenta.

§ 1 

Definicje

Na potrzeby niniejszego regulaminu, przyjmuje się następujące znaczenie poniższych pojęć:

 1. Sprzedawca – Everest Tomasz Lach z siedzibą w Knurowie (44-196), przy ulicy  26 stycznia 2A/12, NIP PL9691367770, 
 2. Sklep internetowy/Sklep – serwis internetowy należący do Sprzedawcy, dostępny pod domeną https://www.pizzanerd.pl/ i na odpowiednich podstronach za pośrednictwem, którego Kupujący może zakupić Produkt. 
 3. Strona – serwis internetowy funkcjonujący pod adresem internetowym https://www.pizzanerd.pl/
 4. Dane kontaktowe – to dane za pośrednictwem, których Klient może skontaktować się ze Sprzedawcą w celu zgłoszenia reklamacji w tym: numer telefonu: +48 605941265; adres e-mail: biuro@zajadam.pl. Za pomocą formularza kontaktowego dostępnego w ramach Sklepu albo czatu (jeśli istnieją), zgodnie z zasadami zawartymi w dalszej części niniejszego regulaminu. Formularz kontaktowy oraz adres e-mail zapewniają zachowanie pisemnej korespondencji (którą można uznać za formę dokumentową) pomiędzy Klientem a Sprzedawcą z zachowaniem daty i godziny, spełniają wymogi trwałego nośnika.
 5. Kupujący/Klient – osoba fizyczna posiadającą pełną zdolność do czynności prawnych, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej (której ustawa przyznaje zdolność prawną), która dokonuje zakupu Produktu poprzez Sklep.
 6. Konsument – osoba fizyczna dokonująca czynności prawnej (zakupu Produktu) niezwiązanej bezpośrednio ze swoją działalnością gospodarczą lub zawodową (art. 22 ze znaczkiem 1 Kodeksu cywilnego).
 7. Konto – konto Klienta lub Użytkownika założone na platformie internetowej Sklepu internetowego.
 8. Regulamin – niniejszy regulamin.
 9. Produkt – Treść cyfrowa lub Usługa cyfrowa, którą Kupujący może zakupić od Sprzedawcy za pośrednictwem Strony, a także inne Produkty dostępne do zakupu w Sklepie. 
 10. Przedsiębiorca – osoba fizyczna, osoba prawna i jednostka organizacyjna niebędąca osobą prawną, której odrębna ustawa przyznaje zdolność prawną, wykonująca we własnym imieniu działalność gospodarczą, która dokonuje zakupu w Sklepie, a nie jest Przedsiębiorcą na prawach konsumenta (tj. Przedsiębiorcą, o którym mowa w kolejnym punkcie).
 11. Przedsiębiorca na prawach konsumenta – Przedsiębiorca dokonujący w Sklepie internetowym zakupu Produktów związanych z prowadzoną przez niego działalnością gospodarczą, ale nie mających dla niego charakteru zawodowego tj. gdy z treści tej umowy wynika, że nie posiada ona dla niego charakteru zawodowego, wynikającego w szczególności z przedmiotu wykonywanej przez niego działalności gospodarczej, udostępnionego na podstawie przepisów o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (zgodnie z art. 385 ze zn. 5, art. 556 ze zn. 4, art. 556 ze zn. 5 i art. 576 ze zn. 5 Kodeksu cywilnego i art. 7aa ustawy o prawach konsumenta). 
 12. Zamówienie – oświadczenie woli Kupującego zmierzające bezpośrednio do zawarcia umowy sprzedaży Produktów za pośrednictwem Sklepu, określające rodzaj i liczbę towarów.
 13. Rejestracja – jednorazowa czynność, polegająca na założeniu przez Kupującego konta, dokonana za pośrednictwem  panelu administracyjnego udostępnionego przez Sprzedawcę na stronie Sklepu internetowego.
 14. Usługa cyfrowa – usługa pozwalająca Klientowi na: wytwarzanie, przetwarzanie, przechowywanie lub dostęp do danych w postaci cyfrowej, albo wspólne korzystanie z danych w postaci cyfrowej, które zostały przesłane lub wytworzone przez konsumenta lub innych użytkowników tej usługi, albo inne formy interakcji za pomocą danych w postaci cyfrowej.
 15. Treści cyfrowe – dane wytwarzane i dostarczane w postaci cyfrowej.
 16. Umowa Sprzedaży – umowa sprzedaży dostarczenia Treści cyfrowej lub Usługi cyfrowej zawarta pomiędzy Sprzedawcą a Klientem za pośrednictwem Sklepu internetowego, na mocy której Sprzedawca przenosi na klienta Treści cyfrowej lub Usługi cyfrowej lub zobowiązuje się do dostarczenia Klientowi  Treści cyfrowej lub Usługi cyfrowej, w tym każdą umowę, której przedmiotem są zarówno towary, jak i usługi.
 17. Umowa o świadczenie usług – oznacza każdą umowę inną niż umowa sprzedaży towarów, na mocy której Sprzedawca świadczy lub zobowiązuje się do świadczenia usługi, w tym Usługi cyfrowej, na rzecz Klienta.
 18. Umowa zawarta na odległość – umowa zawarta z Klientem za pośrednictwem Sklepu internetowego, bez jednoczesnej fizycznej obecności stron, z wyłącznym wykorzystaniem jednego lub większej liczby środków porozumiewania się na odległość do chwili zawarcia umowy włącznie.
 19. Zamówienie – oświadczenie woli Klienta zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy Sprzedaży i spełnienia świadczenia na rzecz Klienta, na warunkach wskazanych w niniejszym Regulaminie.
 20. Formularz zamówienia – formularz Sklepu, za pomocą którego, Klient może złożyć Zamówienie i dokonać zakupu Produktu.
 21. Dowód zapłaty – faktura lub paragon wystawione zgodnie z Ustawą o podatku od towarów i usług z dnia 11 marca 2004 r.
 22. Płatność – wpłata na konto Sprzedawcy za pośrednictwem dostępnych w Sklepie sposobów płatności internetowych – w zależności od wybranej formy płatności i zamówionych Treści cyfrowych lub Usług cyfrowych.
 23. Cena – wartość wyrażona w jednostkach pieniężnych, którą Klient jest obowiązany zapłacić Sprzedawcy za Produkt (w tym Treść cyfrową, Usługę cyfrową, a w odniesieniu do Treści cyfrowych lub Usługi cyfrowej – także cyfrowe odwzorowanie wartości).
 24. System – zespół współpracujących ze sobą urządzeń informatycznych i oprogramowania, zapewniający przetwarzanie i przechowywanie, a także wysyłanie i odbieranie danych poprzez sieci telekomunikacyjne za pomocą właściwego dla danego rodzaju sieci urządzenia końcowego (Internet).
 25. Środowisko cyfrowe – sprzęt komputerowy, oprogramowanie i połączenia sieciowe wykorzystywane przez Klienta w celu uzyskania dostępu do Treści cyfrowej lub Usługi cyfrowej, lub w celu korzystania z nich. Minimalne wymagania techniczne zostały wskazane przez Sprzedawcę w niniejszym regulaminie.
 26. Dni robocze – wszystkie dni za wyjątkiem sobót oraz dni ustawowo wolnych od pracy w rozumieniu ustawy o dniach wolnych od pracy z dnia 18 stycznia 1951 r. 
 27. W niniejszym Regulaminie następuje odwołanie do następujących aktów prawnych:
  1. Ustawa o prawach konsumenta – ustawa z dnia 30 maja 2014 roku o prawach konsumenta (Dz.U. z 2014 poz. 827 ze zm.), dalej jako Ustawa.
  2. Kodeks Cywilny – ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 roku (Dz.U. Nr 16, poz. 93 ze zm.), dalej jako Kodeks cywilny.
  3. RODO – oznacza Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady EU 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Ogólne Rozporządzenie o Ochronie Danych).
  4. Ustawa o ochronie danych osobowych – ustawa z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. 2018, poz. 1000 z późn. zm.).
  5. Ustawa o świadczeniu usług drogą elektroniczną – ustawa z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. Nr 144, poz. 1204 ze zm.), dalej jako UŚUDE.
  6. Ustawa Prawo telekomunikacyjne – ustawa z dnia 16 lipca 2004 r. Prawo telekomunikacyjne (Dz. U. 2004 Nr 171 poz. 1800 z późn. zm.), dalej jako Prawo Telekomunikacyjne.
  7. Ustawa o prawie autorskim i prawach pokrewnych – ustawa z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 2509), dalej jako Prawo autorskie.

§ 2 

Postanowienia ogólne

 1. Regulamin określa zasady zawarcia i wykonania umowy sprzedaży Produktów dostępnych w chwili składania zamówienia na stronie Sklepu internetowego.
 2. Warunkiem zawarcia Umowy Sprzedaży w ramach Sklepu jest akceptacja postanowień niniejszego Regulaminu poprzez co Klient wyraża zgodę na wszystkie jego postanowienia i zobowiązuje się ich przestrzegać. 
 3. Informacje o Produktach podane w Sklepie internetowym, w szczególności ich opisy, parametry techniczne oraz ceny, nie stanowią oferty w rozumieniu Kodeksu cywilnego. Należy je uznać za zaproszenie do zawarcia umowy w rozumieniu art. 71 Kodeksu cywilnego.
 4. Wszystkie ceny towarów prezentowane na stronie internetowej Sklepu podawane są w cenach brutto (zawierają podatek VAT w wysokości określonej przez obowiązujące przepisy) w polskich złotych (PLN). 
 5. W sytuacji gdy Sprzedawca informuje o obniżeniu ceny Produktów (Treści cyfrowych lub Usług cyfrowych) ma on obowiązek podać, obok informacji o obniżonej cenie, również informację o najniższej cenie określonych Produktów, która obowiązywała w okresie 30 dni przed wprowadzeniem obniżki.
 6. Jeżeli Produkty znajdują się w Sklepie internetowym przez okres krótszy niż 30 dni, obok informacji o obniżonej cenie, Sprzedawca podaje dodatkowo informację o najniższej cenie Produktów, która obowiązywała w okresie od dnia rozpoczęcia oferowania tych Produktów do sprzedaży do dnia wprowadzenia obniżonej ceny.
 7. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do zmiany ceny Produktów znajdujących się w ofercie, wprowadzania oraz ich wycofania z oferty, przeprowadzania i odwoływania akcji promocyjnych. Poszczególne promocje i rabaty nie sumują się. Wszelkie zmiany w tym zakresie nie będą dotyczyły zamówień, które zostały wcześniej (przed zmianą) skutecznie złożone (tzn. zmiany nie będą dotyczyły już zakupionych Produktów).
 8. Koszt płatnego Dostępu do poszczególnych Produktów określony jest każdorazowo wyraźnie przy danym Produkcie oferowanym w Serwisie.
 9. Jeśli Kupujący chce zakupić jedynie Produkty do pobrania na swój komputer, tablet, telefon (np. e–book, dokument w wersji pdf.) nie musi rejestrować się w Sklepie aby tego zakupu dokonać. W pozostałym zakresie w celu złożenia zamówienia w Sklepie Kupujący musi się zarejestrować (założyć konto w Sklepie). Czynności rejestracyjne dokonywane są jednorazowo. 
 10. Do korzystania ze Sklepu niezbędne jest posiadanie urządzeń pozwalających na dostęp do Internetu, poczty e-mail oraz przeglądarki zasobów internetowych umożliwiającej wyświetlanie stron internetowych.
 11. Informacje o Produktach podane na stronach internetowych Sklepu, w szczególności ich opisy, parametry techniczne oraz ceny, nie stanowią oferty w rozumieniu Kodeksu cywilnego, a są jedynie zaproszeniem do zawarcia umowy w rozumieniu art. 71 Kodeksu cywilnego.

§ 3

Produkty dostępne w Sklepie internetowym

 1. Oferta Sklepu internetowego obejmuje przede wszystkim Treści cyfrowe i Usługi cyfrowe, w tym Kursy online, E-booki, Webinary. Sprzedawca może także udostępniać zamawianie przez Klientów indywidualnych Treści lub Usług cyfrowych. 
 2. Każdy Produkt oraz jego charakterystyka są dokładnie opisane na stronach Sklepu internetowego. Sprzedawca informuje, czy cecha danego Produktu odbiega od wymagań zgodności z Umową i jeśli Klient decyduje się na jego zakup, oznacza to, że zgadza się na brak tej konkretnie wskazanej cechy.
 3. Sprzedawca dba o jakość, kompletność, funkcjonalność, kompatybilność, interoperacyjność, dostępność wsparcia technicznego oraz właściwy i konkretny opis oferty. Zapewnia również aktualizacje Produktów, gdy jest to konieczne ze względu na zmiany w przepisach prawa lub rozwijającą się technologię, lub gdy chce poprawić jakość swoich Produktów.
 4. Dostęp do zakupionych Produktów na stronie internetowej może być ograniczony czasowo lub być nieograniczony. Informacja o czasie dostępności Produktów znajduje się w opisie danych Treści cyfrowych lub Usług cyfrowych lub na odpowiedniej podstronie ze szczegółowym opisem.
 5. Sprzedawca ma prawo prowadzić sprzedaż Produktów, które są dostępne wyłącznie po zarejestrowaniu się w Sklepie. Aby uzyskać dostęp do tych Produktów, Klient musi stworzyć Konto Klienta.
 6. Sprzedający może oferować nieodpłatne produkty, takie jak e-booki, webinary, mailingi lub treści na blogu oznaczone jako nieodpłatne. Jednakże, korzystanie z tych produktów może wymagać założenia konta Klienta w Sklepie internetowym, w którym są udostępnione lub podania odpowiednich danych osobowych w przypadku newslettera. 
 7. Informacje dotyczące okresu dostępności każdego z Produktów są zawarte w opisie produktu lub na stronie z jego opisem lub w odrębnym regulaminie. 
 8. Dostarczenie produktów nieodpłatnych odbywa się zgodnie z zasadami określonymi w regulaminie, natomiast dostarczenie produktów odpłatnych jest realizowane według zasad określonych w odrębnym regulaminie lub usłudze lub na odrębnej podstronie. Treści cyfrowe lub usługi cyfrowe, które są nieodpłatne, mogą być również oferowane odpłatnie zgodnie z zasadami określonymi w regulaminie lub opisie tych treści lub usług.

§ 4

Zakup Produktów dostępnych w Sklepie internetowym

 1. Klient może dokonać zakupu Treści cyfrowej lub Usługi cyfrowej poprzez ich wybór z poziomu odpowiedniej podstrony Sklepu. Klient może dokonać wyboru wśród różnych wariantów Treści cyfrowej lub Usługi cyfrowej w różnych cenach (o ile taka możliwość jest wyraźnie wskazana w opisie Treści cyfrowej lub Usługi cyfrowej).
 2. Po dokonaniu wyboru Produktu, Kupujący powinien podejmować kolejne kroki zgodnie z komunikatami wyświetlanymi na stronach Sklepu. W pierwszej kolejności Klient powinien kliknąć w przycisk dostępny na Stronie internetowej z następującą treścią: „Dołącz teraz” lub “Dodaj do koszyka” lub „Kup teraz”, w wyniku czego zostanie przekierowany na stronę zamówienia. Na stronie zamówienia, Kupujący powinien wypełnić formularz zamówienia, a następnie przejść do procedury płatności poprzez kliknięcie w przycisk „Przejdź do płatności” lub “Przejdź do kasy” i sfinalizować zakup na kolejnej stronie.
 3. Warunkiem realizacji zamówienia złożonego przez Kupującego jest podanie przy wypełnianiu formularza zamówienia prawdziwych danych osobowych i kontaktowych (umożliwiających weryfikację i potwierdzenie przyjęcia zamówienia).
 4. W przypadku otrzymania kodu rabatowego od Sprzedawcy, Klient ma możliwość wpisania go w przestrzeni o nazwie „Kod kuponu”. Po wpisaniu kodu rabatowego i kliknięciu w przycisk „Zastosuj kupon”, cena zostanie odpowiednio zmodyfikowana. Klient może także wpisać kod rabatowy w kolejnym kroku składania Zamówienia.
 5. Aby złożyć skuteczne Zamówienia Klient jest zobowiązany do podania w formularzach następujące dane:
  1. imię i nazwisko 
  2. nazwy firmy (opcjonalnie),
  3. NIP firmy (opcjonalnie),
  4. adres lub siedzibę (kraj, ulica, numer budynku, numer lokalu, kod pocztowy, miasto),
  5. adres e-mail (Klient jest zobowiązany wskazać swój adres ze względu na takie wymagania systemowe/informatyczne związane ze środowiskiem cyfrowym Sklepu.
  6. akceptacja Regulaminu poprzez zaznaczenie checkboxa. 
  7. akceptacja dotyczącej zgody na wykonanie umowy w całości i dostarczenie treści cyfrowych objętych zamówieniem przed upływem terminu do odstąpienia od umowy. Jestem świadomy, że w ten sposób tracę prawo do odstąpienia od umowy. 
  8. zgoda na przesyłanie Newslettera (opcjonalna)
  9. wyrażenie zgody na realizację Zamówienia przez Sklep poprzez kliknięcie przycisku „Kupuję i płacę”, który wskazuje na konieczność zapłaty za Zamówienie.
  10. Klient może opcjonalnie złożyć uwagi do Zamówienia.
 6. W procesie składania Zamówienia Klient obowiązany jest dokonać wyboru formy płatności za zamówione Treści cyfrowe lub Usługi cyfrowe spośród dostępnych w Sklepie w trakcie dokonywania zamówienia.
 7. Ceny w Sklepie są podane w polskich złotych i są cenami brutto (uwzględniają podatek VAT lub inne podatki, jeśli są wymagane przez przepisy prawa). Sprzedawca nie stosuje mechanizmów indywidualnego dostosowywania cen w Sklepie na podstawie zautomatyzowanego podejmowania decyzji.
 8. W trakcie składania Zamówienia – do momentu kliknięcia w przycisk „Kupuję i płacę” – Klient ma możliwość modyfikacji podanych przez siebie danych osobowych oraz danych w zakresie wybranych przez siebie Produktów, jak również co do formy płatności.
 9. Klient, dokonując kliknięcia w przycisk „Kupuję i płacę”, ma świadomość, iż zawarcie umowy związane jest z obowiązkiem uiszczenia należnej Sprzedawcy zapłaty.
 10. Wysłanie przez Klienta Zamówienia stanowi oświadczenie woli Klienta zawarcia ze Sprzedawcą Umowy Sprzedaży, zgodnie z treścią niniejszego Regulaminu.
 11. W przypadku błędnego lub niedostatecznego wypełnienia formularza Sprzedawca skontaktuje się z Kupującym w celu potwierdzenia złożenia zamówienia. W przypadku gdy Sprzedawca nie potwierdzi złożonego zamówienia w terminie 7 dni z uwagi na brak możliwości kontaktu z Kupującym oferta Sprzedawcy nie jest wiążąca, a Sprzedawca zwróci Kupującemu, będącemu Konsumentem lub Kupującemu będącemu Przedsiębiorcą na prawach konsumenta, poniesione przez niego koszty zakupu Produktu.
 12. Po złożeniu zamówienia Kupujący otrzymuje wiadomość e-mail na adres, który został przez niego podany, w celu poinformowania go, że zamówienie zostało odnotowane przez Sprzedawcę.
 13. Przyjęcie zamówienia do realizacji przez Sprzedawcę oraz warunki zamówienia potwierdzane są e-mailem na adres, który został podany przez Kupującego w formularzu zamówienia.
 14. Z chwilą skutecznego dokonania płatności, między Kupującym a Sprzedawcą zawarta zostaje umowa o dostarczenie Treści cyfrowej lub Usług cyfrowych w postaci wybranego przez Kupującego Produktu (wyświetlona zostanie strona z potwierdzeniem zakupu).
 15. Do każdego zamówienia zostanie wystawiony dowód zakupu, taki jak paragon lub faktura. W przypadku, gdy Klient podał dane firmy i zgłosił chęć otrzymania faktury w odpowiedni sposób, to faktura zostanie wystawiona na firmę. Dowód zakupu będzie w formie elektronicznej i zostanie automatycznie przesłany do Klienta, nie później niż w terminie 7 dni roboczych. Klient wyraża zgodę na otrzymanie dowodu zakupu w formie elektronicznej.
 16. W przypadku Produktów w postaci materiałów wideo (kursów online) wysyłka Produktu do pobrania lub dostęp do danego kursu online następuje zazwyczaj niezwłocznie po dokonaniu i zaksięgowaniu płatności, chyba że inaczej zaznaczono w opisie danego Produktu elektronicznego. Dostęp może też być udzielany cyklicznie, zgodnie z programem kursu i terminami wskazanymi w opisie kursu.
 17. W przypadku, gdy zamówienie nie będzie możliwe do zrealizowania Kupujący będący Konsumentem oraz Kupujący będący Przedsiębiorcą na prawach konsumenta zostanie o tym niezwłocznie zawiadomiony, najpóźniej w ciągu 7 dni od dnia zawarcia umowy, zaś Sprzedawca zwróci w tym czasie całą otrzymaną od takiego Kupującego sumę pieniężną.
 18. W przypadku, gdy zamówienie nie będzie możliwe do zrealizowania Kupujący będący Przedsiębiorcą zawodowym zostanie poinformowany o stanie zamówienia i podejmie decyzję o sposobie jego realizacji (częściowej realizacji lub anulowaniu całości zamówienia).
 19. Sprzedawca nie ponosi wobec Kupującego będącego Przedsiębiorcą zawodowym odpowiedzialności za opóźnienia w dostarczeniu zamówionych towarów, jeżeli do opóźnienia doszło z przyczyn technicznych leżących po stronie podmiotu świadczącego usługi telekomunikacyjne. 
 20. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do niezrealizowania Zamówienia, a tym samym jego usunięcia w przypadku:
  1. nieprawidłowego wypełnienia formularza Zamówienia (brak wszystkich danych potrzebnych do realizacji Zamówienia),
  2. nieotrzymania przez Sprzedawcę wpłaty w terminie 2 dni od złożenia Zamówienia (w przypadku wyboru opcji płatności przelewem, o ile taka jest aktualnie dostępna w Sklepie).

§ 5

Przedsprzedaż i promocje

 1. Sprzedawca ma możliwość prowadzenia sprzedaży przedpremierowej (Przedsprzedaż) wybranych Treści cyfrowych lub Usług cyfrowych. Przedsprzedaż umożliwia złożenie zamówienia przed premierą Treści cyfrowych lub Usług cyfrowych w specjalnej cenie, zazwyczaj niższej niż cena docelowa. Treści cyfrowe lub Usługi cyfrowe nowe i trudno dostępne, lub takie, które dopiero pojawią się w Sklepie, mogą być objęte Przedsprzedażą. Termin dostępności Treści cyfrowych lub Usług cyfrowych objętych przedpremierową sprzedażą znajduje się w ich opisie. Przedsprzedaż może być łączona z innymi promocjami. Treści cyfrowe lub Usługi cyfrowe zakupione w ramach przedpremierowej sprzedaży są realizowane według kolejności złożonych zamówień.
 2. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w cenach prezentowanych w Sklepie Produktów, a także do wprowadzania nowych Produktów, wycofywania istniejących, przeprowadzania promocji, rabatów i oferowania okresowych bezpłatnych usług. Wszystkie zamówienia złożone przed datą wprowadzenia zmian pozostają bez wpływu na nie. Informacje o szczegółach i czasie trwania są zawarte w opisie każdej oferowanej Treści cyfrowej lub Usługi cyfrowej.
 3. Okres trwania każdej promocji jest ograniczony, a rabaty i promocje nie sumują się. Szczegóły dotyczące promocji znajdują się w opisie na stronie lub podstronach Sklepu, a także w regulaminie danej promocji.
 4. W przypadku obniżenia ceny Treści cyfrowych lub Usług cyfrowych, Sprzedawca zawsze informuje o najniższej cenie danego produktu, która obowiązywała w okresie 30 dni przed wprowadzeniem obniżki. Jeśli produkty są oferowane w Sklepie przez okres krótszy niż 30 dni, Sprzedawca informuje o najniższej cenie od dnia rozpoczęcia sprzedaży do dnia wprowadzenia obniżki.
 5. Sprzedawca używa narzędzi zewnętrznych dostawców, aby zapewnić odpowiednie wyświetlanie cen, promocji i obniżek na stronie i podstronach Sklepu (wtyczki).

§ 6

Dostarczanie Produktów

 1. Po zawarciu umowy, Sprzedawca niezwłocznie dostarcza klientowi treść cyfrową lub usługę cyfrową, chyba że w opisie lub ofercie produktu zostało wyraźnie określone inaczej (na przykład w przypadku cyklicznego dostarczania treści lub usługi). 
 2. Treść cyfrową uważa się za dostarczoną w chwili, gdy Treść cyfrowa lub środek, który pozwala na uzyskanie dostępu do Treści cyfrowej lub pobranie treści cyfrowej, zostały udostępnione Klientowi lub fizycznemu lub wirtualnemu urządzeniu, które Klient wybrał samodzielnie w tym celu, lub gdy Klient lub takie urządzenie, uzyskali do niej dostęp. Z kolei Usługę cyfrową uważa się za dostarczoną w chwili, gdy Klient lub fizyczne lub wirtualne urządzenie, które Klient wybrał samodzielnie w tym celu, uzyskali do niej dostęp.
 3. Aby dostarczyć treść cyfrową lub usługę cyfrową, sprzedawca wysyła klientowi wiadomość e-mail zawierającą link aktywny łącznie z instrukcją pobrania, w zależności od charakteru Produktu oraz możliwości systemowych. 
 4. Jeśli Klient poda nieprawidłowy adres e-mail lub nie zapewni warunków dostarczalności wiadomości zgodnie z Regulaminem np. wpisze w formularzu błędny e-mail, ponosi odpowiedzialność za brak dostarczenia zamówionego Produktu (Treści cyfrowej lub Usługi cyfrowej). W takim przypadku należy skontaktować się ze Sprzedawcą w celu wyjaśnienia sprawy i doprowadzenia do dostarczenia Produktu.

§ 7

 Aktualizacje i zmiany Produktów

 1. Podczas dostarczania Produktów, Sprzedawca jest zobowiązany dostarczać Klientowi aktualizacje oraz informować o konieczności ich instalacji. Klient z kolei powinien dokonywać regularnych aktualizacji swoich urządzeń, aby móc korzystać z oferowanych przez Sprzedawcę Produktów. Jeśli Klient nie dokonał aktualizacji, a brak zgodności z umową wynika wyłącznie z tego powodu, Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności, pod warunkiem, że poinformował Klienta o konieczności aktualizacji i jej konsekwencjach, a błędy w instrukcji instalacji nie są przyczyną nieprawidłowej instalacji.
 2. Sprzedawca ma prawo dokonać zmiany w Treściach cyfrowych lub Usługach cyfrowych ze względu na zmiany technologiczne, zmiany w prawie, dostosowanie do przepisów prawa, zmiany stylistyczne lub zmiany w prowadzeniu działalności gospodarczej sprzedawcy. Te zmiany nie generują żadnych kosztów po stronie Klienta. 
 3. Sprzedawca nie może dokonać zmiany Produktów dostarczanych w sposób jednorazowy.
 4. Jeśli zmiany te znacząco i negatywnie wpłyną na dostęp klienta do Produktów, Sprzedawca musi poinformować klienta o zmianie i umożliwić wypowiedzenie umowy bez zachowania terminu w ciągu 30 dni od daty zmiany lub powiadomienia o zmianie (jeśli nastąpiło to później niż zmiana). Jednak Sprzedawca może zapewnić klientowi możliwość korzystania z Treści cyfrowych lub Usług cyfrowych bez dodatkowych kosztów w stanie niezmienionym. 
 5. Klient musi być jasno i zrozumiale poinformowany o dokonywanych zmianach, zazwyczaj następuje to poprzez wysłanie wiadomości e-mail na adres podany przez Klienta podczas składania zamówienia, z odpowiednim wyprzedzeniem. Klient ma również prawo przekazać inny adres e-mail Sprzedawcy, kontaktując się z nim za pomocą danych podanych w tym Regulaminie.

§ 8

Usługi świadczone droga elektroniczną

 1. Za pośrednictwem Sklepu, Sprzedawca świadczy na rzecz Klienta usługi drogą elektroniczną.
 2. Podstawową usługą świadczoną drogą elektroniczną na rzecz Klienta przez Sprzedawcę jest umożliwienie Klientowi zawarcia umowy zakupu Produktu ze Sprzedawcą drogą elektroniczną. Usługa ta świadczona jest nieodpłatnie. 
 3. Sprzedawca może świadczyć również na rzecz Klienta usługę w postaci wysyłki newslettera, jeśli Klient wyraził na nią zgodę. Szczegóły dotyczące wysyłki newslettera, zapisu, rezygnacji z jego otrzymywania opisane zostały w Polityce prywatności i/lub w odrębnym regulaminie dotyczącym tej usługi dostępnym w ramach Sklepu.
 4. Sprzedawca świadczy na rzecz Klienta usługę polegającą na rejestracji i utrzymywaniu Konta oraz zapewnianiu Klientowi dostępu do Konta za pomocą logowania, jeżeli Klient zdecydował się takie konto założyć. Usługa ta świadczona jest na rzecz Klienta nieodpłatnie.
 5. Aby Konto dla Klienta zostało utworzone, niezbędne jest spełnienie przez Klienta następujących wymagań:
  1. dostęp do sieci Internet,
  2. posiadanie aktywnego konta e-mail, poprawnie skonfigurowanego, zgodnie z pozostałymi wymaganiami niniejszego regulaminu,
  3. unikanie wtyczek typu AdBlock lub im podobne, które mogą zakłócać prawidłowe funkcjonowanie Sklepu i korzystania z niego oraz z Usługi cyfrowej.
 6. W celu założenia indywidualnego Konta Klient powinien wypełnić formularz rejestracyjny oraz zaakceptować Regulamin. 
 7. Na podany przez Klienta adres e-mail zostaną przesłane informacje związane z założeniem konta oraz link aktywacyjny uprawniający do stworzenia hasła. Po kliknięciu w link i wpisaniu indywidualnego hasła, Konto zostaje utworzone, a Klient może z niego korzystać. 
 8. Utworzenie indywidualnego Konta jest konieczne do korzystania z Produktów, w tym Treści cyfrowych lub Usług cyfrowych. 
 9. Z chwilą dokonania skutecznej rejestracji Konta umowa o świadczenie nieodpłatnej usługi w postaci utworzenia, prowadzenia oraz utrzymania Konta Klienta zostaje zawarta na czas nieokreślony.
 10. Klient loguje się do Konta poprzez adres e-mail lub login oraz hasło. W dowolnym momencie może też wygenerować nowe hasło na wypadek gdyby zapomniał lub utracił wcześniejsze hasło.  
 11. W celu zapewnienia bezpieczeństwa Klientowi w związku z korzystaniem ze Sklepu, Sprzedawca podejmuje środki techniczne i organizacyjne służące zapobieganiu pozyskiwania i modyfikacji danych osobowych przez osoby nieuprawnione.
 12. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za brak zgodności Usługi cyfrowej z umową w zakresie, w jakim poinformował Klienta o wymogach związanych z korzystaniem z usługi cyfrowej przed zawarciem umowy o świadczenie usług cyfrowych w przypadku gdy Klient nie spełnia tych wymogów.
 13. Sprzedawca dokłada staranności aby zapewnić prawidłowe funkcjonowanie Sklepu internetowego. Klient ma prawo poinformować Sprzedawcę o wszelkich nieprawidłowościach lub przerwach w funkcjonowaniu Sklepu.
 14. Zabrania się udostępnianie jakichkolwiek danych Konta Klienta osobom trzecim. 
 15. W przypadku Klientów będących Przedsiębiorcami zawodowymi Sprzedawca może wypowiedzieć umowę o świadczenie usługi drogą elektroniczną polegającej na utrzymaniu konta Klienta ze skutkiem natychmiastowym i bez wskazywania przyczyn poprzez przesłanie Klientowi stosownego oświadczenia, również drogą elektroniczną na podany przez Klienta uprzednio adres e-mail do rejestracji lub adres e-mail podany przy dokonywaniu zakupu w sytuacji gdy rejestracja nie była konieczna (Produkty do pobrania) i Klient się nie zarejestrował.
 16. W wypadku Klientów będących Konsumentami Sprzedawca  może wypowiedzieć umowę o świadczenie usługi elektronicznej i usunąć konto Klienta lub pozbawić go prawa do składania Zamówień w każdym czasie z zachowaniem 14-dniowego okresu wypowiedzenia, z zachowaniem praw nabytych przez Klienta przed rozwiązaniem umowy.
 17. W przypadku Klientów będących Konsumentami Sprzedawca  może wypowiedzieć umowę o świadczenie usługi elektronicznej i usunąć konto Klienta lub pozbawić go prawa do składania Zamówień, ze skutkiem natychmiastowym, z ważnych powodów, w przypadku istotnego i rażącego naruszenia przez Klienta postanowień niniejszego Regulaminu, tj. w szczególności w przypadku, gdy Klient korzysta ze Sklepu i Konta w sposób niezgodny z przepisami prawa lub postanowieniami Regulaminu i niezgodnie z dobrymi obyczajami oraz przeznaczeniem Konta i Sklepu, w sposób uciążliwy dla innych Klientów oraz dla Sprzedawcy, kopiuje Produkty i Usługi Sprzedawcy lub udostępnia je podmiotom trzecim bez zgody Sprzedawcy, podaje Sprzedawcy dane niezgodne z rzeczywistym stanem prawnym, nieprawidłowe, niedokładne lub naruszające prawa osób trzecich, lub też narusza lub próbuje naruszyć zabezpieczenia techniczne Sklepu i Konta w celu niedozwolonego uzyskania dostępu do jego zasobów.
 18. Strony mogą również rozwiązać umowę o świadczenie usług elektronicznych w drodze porozumienia stron w każdym czasie. 
 19. Klient może rozwiązać umowę o świadczenie usług drogą elektronicznych w każdym czasie, z zachowaniem 14-dniowego okresu wypowiedzenia lub w trybie natychmiastowym z ważnych powodów. 
 20. W razie rozwiązania umowy przez Klienta Sprzedawca może uniemożliwić Klientowi dalsze korzystanie z Usługi cyfrowej w postaci prowadzenia Konta Klienta, w szczególności przez uniemożliwienie mu dostępu do tej Usługi cyfrowej lub przez zablokowanie Konta Klienta.
 21. Wskutek usunięcia Konta przez Sprzedawcę Klient traci dostęp do wszystkich zasobów dostępnych uprzednio na jego Koncie.
 22. W celu usunięcia Konta, Klient może skontaktować się w tym celu ze Sprzedawcą drogą elektroniczną lub samodzielnie skasować istniejące Konto. 
 23. Usunięcie Konta Klienta może utrudnić lub uniemożliwić Klientowi korzystanie z Produktów w Sklepie, również tych, które zamówił. 

§ 9

Reklamacje

 1. Kupującemu przysługuje prawo do złożenia reklamacji zakupionego Produktu lub samego procesu zakupowego dotyczącego danego Produktu.
 2. Sprzedawca ponosi odpowiedzialność za brak zgodności z Umową Treści cyfrowej lub Usługi cyfrowej dostarczanych jednorazowo lub w częściach, który istniał w chwili ich dostarczenia i ujawnił się w ciągu dwóch lat od tej chwili, stosownie do przepisów Ustawy o prawach konsumenta.
 3. Sprzedawca oświadcza, że dokłada wszelkich starań, aby Treści cyfrowe i Usługi cyfrowe były zgodne z Umową i aby Kupujący mógł ich używać zgodnie z Umową. W tym celu informuje w sposób jasny i zrozumiały w niniejszym Regulaminie Kupującego o wszelkich istotnych wymaganiach, również po stronie Kupującego.
 4. Jeżeli Treść cyfrowa lub Usługa cyfrowa są niezgodne z Umową, Kupujący może żądać doprowadzenia do ich zgodności z Umową.
 5. Sprzedawca może odmówić doprowadzenia Treści cyfrowej lub Usługi cyfrowej do zgodności z Umową, jeżeli doprowadzenie do zgodności Treści cyfrowej lub Usługi cyfrowej z Umową jest niemożliwe albo wymagałoby nadmiernych kosztów dla Sprzedawcy.
 6. Sprzedawca doprowadza Treść cyfrową lub Usługę cyfrową do zgodności z Umową w rozsądnym czasie od chwili, w której Sprzedawca został poinformowany przez Kupującego o niezgodności z Umową i potwierdził zasadność tego roszczenia. Nastąpi to bez nadmiernych niedogodności dla Kupującego, uwzględniając ich charakter oraz cel, w jakim są wykorzystywane. Koszty doprowadzenia Treści cyfrowej lub Usługi cyfrowej do zgodności z Umową ponosi Sprzedawca.
 7. Jeżeli Treść cyfrowa lub Usługa cyfrowa są niezgodne z Umową, Klient może złożyć oświadczenie o obniżeniu ceny albo odstąpieniu od Umowy, gdy:
  1. doprowadzenie do zgodności Treści cyfrowej lub Usługi cyfrowej z Umową jest niemożliwe albo wymaga nadmiernych kosztów,
  2. Sprzedawca nie doprowadził Treści cyfrowej lub Usługi cyfrowej do zgodności z Umową w odpowiednim czasie,
  3. brak zgodności Treści cyfrowej lub Usługi cyfrowej z Umową występuje nadal, mimo że Sprzedawca próbował doprowadzić Treść cyfrową lub Usługę cyfrową do zgodności z Umową,
  4. brak zgodności Treści cyfrowej lub Usługi cyfrowej z umową jest na tyle istotny, że uzasadnia obniżenie ceny albo odstąpienie od Umowy bez uprzedniego skorzystania z żądania doprowadzenia do zgodności,
  5. z oświadczenia Sprzedawcy lub okoliczności wyraźnie wynika, że nie doprowadzi on Treści cyfrowej lub Usługi cyfrowej do zgodności z Umową w rozsądnym czasie lub bez nadmiernych niedogodności dla Klienta.
 8. Kupujący nie może odstąpić od umowy, jeżeli Treść cyfrowa lub Usługa cyfrowa są dostarczane w zamian za zapłatę ceny, a brak zgodności Treści cyfrowej lub Usługi cyfrowej z Umową jest nieistotny.
 9. Po odstąpieniu od umowy Sprzedawca nie może wykorzystywać treści innych niż dane osobowe dostarczone lub wytworzone przez Kupującego w trakcie korzystania z Treści cyfrowej lub Usługi cyfrowej dostarczonych przez przedsiębiorcę zgodnie z przepisami ustawy o prawach konsumenta i przy uwzględnieniu znajdujących się tam wyjątków.
 10. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za brak zgodności z Umową Treści cyfrowej lub Usługi cyfrowej, jeżeli środowisko cyfrowe Klienta nie jest zgodne z wymaganiami technicznymi, o których Sprzedawca poinformował Kupującego w sposób jasny i zrozumiały przed zawarciem umowy w niniejszym Regulaminie lub w opisie danej Treści cyfrowej lub Usługi cyfrowej albo gdy Kupujący, poinformowany w jasny i zrozumiały sposób przed zawarciem Umowy o obowiązku współpracy ze Sprzedawcą w rozsądnym zakresie i przy zastosowaniu najmniej uciążliwych dla siebie środków technicznych, w celu ustalenia, czy brak zgodności Treści cyfrowej lub Usługi cyfrowej z Umową w odpowiednim czasie wynika z cech środowiska cyfrowego Kupującego, nie wykonuje tego obowiązku.
 11. Reklamacja powinna być złożona pisemnie pocztą tradycyjną na adres siedziby Sprzedawcy lub w drodze wiadomości e-mail na adres e-mail podany do kontaktu w niniejszym Regulaminie lub telefonicznie (Dane kontaktowe). Kupujący może lecz nie musi skorzystać z formularza reklamacji stanowiącego załącznik do niniejszego Regulaminu lub skontaktować się ze Sprzedawcą drogą mailową.
 12. Reklamacja powinna zawierać dane umożliwiające identyfikację Kupującego (imię i nazwisko, adres do korespondencji, adres e-mail), przedmiot reklamacji (np. rodzaj i datę wystąpienia niezgodności) oraz żądania związane z reklamacją. W przypadku otrzymania niekompletnej reklamacji, Sprzedawca wezwie Kupującego do jej uzupełnienia.
 13. Sprzedawca ustosunkuje się do kompletnej reklamacji w ciągu 14 dni od dnia otrzymania reklamacji i poinformuje Klienta o dalszym postępowaniu na adres e-mail składającego reklamację lub w ten sam sposób, w który skontaktował się z nim Klient albo inny, uzgodniony z Klientem sposób.
 14. Sprzedawca będzie przetwarzał dane osobowe Klienta w celu rozpatrzenia reklamacji i zgodnie z Polityką prywatności.
 15. Sprzedawca jest zobowiązany do zwrotu ceny jedynie w części odpowiadającej Treści lub Usłudze cyfrowej niezgodnej z Umową oraz Treści cyfrowej lub Usłudze cyfrowej, których obowiązek dostarczenia odpadł wskutek odstąpienia od Umowy (jeśli były one odpłatne).  
 16. Sprzedawca ma obowiązek dokonać zwrotu Kupującemu ceny należnej wskutek skorzystania z prawa odstąpienia od Umowy lub obniżenia ceny niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia Kupującego o odstąpieniu od umowy lub obniżeniu ceny (pod warunkiem, że usługi były odpłatne).
 17. Sprzedawca dokonuje zwrotu ceny przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył Klient, chyba że Klient wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami.
 18. W przypadku umów zawartych z Kupującymi mającymi status konsumenta, reklamacje z tytułu niezgodności towaru z umową rozpatrywane są zgodnie z ustawą o prawach konsumenta oraz kodeksem cywilnym.
 19. W przypadku umów zawartych z Kupującymi nie będącymi konsumentami wyłącza się stosowanie rękojmi zaś w pozostałym zakresie stosuje się odpowiednie przepisy kodeksu cywilnego w zakresie rękojmi. W przypadku nieuzasadnionej reklamacji wszelkie koszty związane z reklamacją pokrywa Kupujący niebędący konsumentem.
 20. Zapisy niniejszego paragrafu odnoszą się do Kupujących będących Konsumentami i do Kupujących będących Przedsiębiorcami na prawach konsumenta. W pozostałym zakresie tj. w stosunku do Przedsiębiorców zawodowych, odpowiedzialność Sprzedającego z tytułu rękojmi zostaje wyłączona.

§ 10 

Prawo odstąpienia od umowy

 1. Kupujący będący Konsumentem oraz Kupujący będący Przedsiębiorcą na prawach konsumenta ma prawo odstąpić od zawartej ze Sprzedawcą umowy w terminie 14 dni od dnia zawarcia umowy bez podania przyczyn. 
 2. Aby skorzystać z prawa odstąpienia od umowy, Kupujący, o którym mowa w ust 1. niniejszego §  ma obowiązek poinformować Sprzedawcę o swojej decyzji o odstąpieniu od umowy w drodze jednoznacznego oświadczenia woli (np. pismo wysłane przesyłką pocztową lub pocztą elektroniczną). 
 3. Aby zachować termin do odstąpienia od umowy, wystarczy, aby Kupujący, o którym mowa w ust 1. niniejszego §, wysłał informację dotyczącą wykonania przysługującego mu prawa odstąpienia od umowy przed upływem terminu do odstąpienia od umowy tj. przed upływem 14 dni
 4. Przykładowa treść oświadczeń o odstąpieniu od Umowy (formularzy) dla Kupujących, o których mowa w ust 1. niniejszego § została załączona do niniejszego Regulaminu. Kupujący może lecz nie musi z niego skorzystać.
 5. Sprzedawca ma obowiązek niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od otrzymania oświadczenia Klienta o odstąpieniu od umowy, zwrócić Klientowi wszystkie dokonane przez niego płatności.
 6. Sprzedawca dokonuje zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył Klient, chyba że Klient wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami.
 7. Prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość nie przysługuje Klientowi w następujących przypadkach:
  1. umowy o świadczenie usług, za które Klient jest zobowiązany do zapłaty ceny, jeżeli Sprzedawca wykonał w pełni usługę za wyraźną i uprzednią zgodą Klienta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez Sprzedawcę utraci prawo odstąpienia od umowy, i przyjął to do wiadomości;
  2. umowy, w której cena lub wynagrodzenie zależy od wahań na rynku finansowym, nad którymi Sprzedawca nie sprawuje kontroli, i które mogą wystąpić przed upływem terminu do odstąpienia od umowy;
  3. umowy o dostarczanie treści cyfrowych niedostarczanych na nośniku materialnym, za które Klient jest zobowiązany do zapłaty ceny, jeżeli Sprzedawca rozpoczął świadczenie za wyraźną i uprzednią zgodą Klienta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez Sprzedawcę utraci prawo odstąpienia od umowy, i przyjął to do wiadomości, a Sprzedawca przekazał Klientowi potwierdzenie utrwalone na papierze lub, za zgodą Klienta, na innym trwałym nośniku;
  4. o świadczenie usług, za które Klient jest zobowiązany do zapłaty ceny w przypadku których Klient wyraźnie zażądał od Sprzedawcy, aby przyjechał do niego w celu dokonania naprawy, a usługa została już w pełni wykonana za wyraźną i uprzednią zgodą Klienta.
 8. W przypadku konieczności wystawienia faktury korygującej np. w związku ze zwrotem, faktura zostanie wystawiona przez Sklep internetowy w momencie zwrotu pieniędzy na konto Klienta. Faktura korygująca zostanie wysłana do Klienta drogą elektroniczną na adres e-mail, podany podczas składania Zamówienia, na co Klient wyraża zgodę. Klient jest zobowiązany do potwierdzenia odebrania przez niego faktury korygującej.
 9. W przypadku odstąpienia od umowy o dostarczanie Treści cyfrowej lub Usługi cyfrowej Sprzedawca od dnia otrzymania oświadczenia Klienta o odstąpieniu od Umowy nie może wykorzystywać treści innych niż dane osobowe dostarczone lub wytworzone przez Klienta w trakcie korzystania z Treści cyfrowych lub Usługi cyfrowej dostarczonych przez Sprzedawcę, z wyjątkiem treści, które:
  1. zostały połączone przez Sprzedawcę z innymi danymi i nie mogą zostać z nich wydzielone lub mogą zostać wydzielone jedynie przy nakładzie niewspółmiernych wysiłków;
  2. dotyczą wyłącznie aktywności Klienta w trakcie korzystania z Treści cyfrowych lub Usługi cyfrowej dostarczonych przez Sprzedawcę;
  3. są użyteczne wyłącznie w związku z Treścią cyfrową lub Usługą cyfrową, które stanowiły przedmiot Umowy;
  4. zostały wytworzone przez Klienta wspólnie z innymi Klientami, którzy nadal mogą z nich korzystać.
 10. W przypadku, gdy Treści zostały wytworzone przez Klienta wspólnie z innymi Klientami, którzy nadal mogą z nich korzystać Sprzedawca na żądanie Klienta udostępnia mu treści inne niż dane osobowe, które zostały dostarczone lub wytworzone przez Klienta w trakcie korzystania z treści cyfrowych lub usługi cyfrowej dostarczonych przez Sprzedawcę.
 11. Klient ma prawo odzyskać Treści cyfrowe od Sprzedawcy nieodpłatnie, bez przeszkód ze strony Sprzedawcy, w rozsądnym terminie i powszechnie używanym formacie przeznaczonym do odczytu maszynowego.
 12. W przypadku odstąpienia od Umowy Sprzedawca może uniemożliwić Klientowi dalsze korzystanie z Treści cyfrowych lub Usługi cyfrowej, w szczególności przez uniemożliwienie Klientowi dostępu do treści cyfrowych.
 13. W przypadku odstąpienia od Umowy o dostarczanie Treści cyfrowej lub Usługi cyfrowej, Klient jest zobowiązany zaprzestać korzystania z tej Treści cyfrowej lub Usługi cyfrowej i udostępniania ich osobom trzecim.
 14. Zapisy niniejszego paragrafu odnoszące się do Konsumenta znajdują zastosowanie także w stosunku do Przedsiębiorcy na prawach konsumenta.
 15. Jeśli w toku zakupu Produktu Kupujący w tym Konsument wyraził zgodę na wykonanie umowy i dostarczenie mu treści cyfrowej w postaci wybranego Produktu przed upływem terminu do odstąpienia od umowy, Kupujący traci prawo do odstąpienia od umowy zawartej ze Sprzedawcą.

§ 11 

Przedsiębiorcy zawodowi

 1. Niniejszy paragraf Regulaminu dotyczy tylko i wyłącznie Klientów Sklepu internetowego, którzy są Przedsiębiorcami zawodowymi (w myśl definicji zawartej w tym Regulaminie).
 2. W wypadku Klientów będących Przedsiębiorcami zawodowymi Sprzedawca może rozwiązać umowę o świadczenie usługi drogą elektroniczną w postaci umowy o utrzymanie konta Klienta bez podania przyczyn i ze skutkiem natychmiastowym. Rozwiązanie nastąpi poprzez przesłanie takiemu Klientowi oświadczenia o rozwiązaniu tej umowy, również drogą elektroniczną na adres e-mail podany przez niego do rejestracji Konta. Wszelkie roszczenia w stosunku do Sprzedawcy ze strony takich Klienta oraz osób trzecich zostają wyłączone.
 3. Sprzedawca może odstąpić od umowy sprzedaży zawartej z Klientem będącym Przedsiębiorcą zawodowym bez podania przyczyny, w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia jej zawarcia. Nastąpi to przez przesłanie Klientowi stosownego oświadczenia drogą elektroniczną na podany przez niego adres e-mail podany przy dokonywaniu zakupu w sytuacji gdy rejestracja nie była konieczna (Produkty do pobrania) i Klient się nie zarejestrował albo adres e-mail podany przy dokonywaniu rejestracji konta przez Klienta. Nie rodzi to żadnych roszczeń w stosunku do Sprzedawcy od Klienta ani osób trzecich.
 4. W przypadku sprzedaży Produktów w obrocie między przedsiębiorcami na podstawie art. 558 § 1 Kodeksu cywilnego wyłączona zostaje odpowiedzialność Sprzedawcy z tytułu rękojmi.
 5. W stosunku do Klientów będących Przedsiębiorcami zawodowymi Sprzedawca ma prawo samodzielnie wskazać i ograniczyć dostępne metody płatności oraz wymagać dokonania przedpłaty w całości albo części, niezależnie od wybranego przez Przedsiębiorcę sposobu płatności albo zawarcia Umowy sprzedaży.
 6. Całkowita odpowiedzialność Sprzedawcy w stosunku do Klienta będącego Przedsiębiorcą zawodowym z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania Umowy sprzedaży, jest ograniczona do wysokości zapłaconej ceny za Produkt (Treści cyfrowe lub Usługi cyfrowe), pod warunkiem umyślnego wyrządzenia szkody przez Sprzedawcę. W pozostałym zakresie odpowiedzialność ta jest wyłączona w maksymalnym zakresie dopuszczalnym przez obowiązujące przepisy prawa: Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności z tytułu utraconych korzyści w stosunku do Przedsiębiorcy zawodowego.
 7. Rozstrzyganie ewentualnych sporów pomiędzy Sprzedawcą a Klientem, będącym Przedsiębiorcą zawodowym zostaje poddane sądowi właściwemu ze względu na siedzibę Sprzedawcy.

§ 12 

Przedsiębiorcy na prawach konsumenta

 1. Do Przedsiębiorcy na prawach konsumenta (w myśl definicji zawartej w tym Regulaminie) odnoszą się również postanowienia niniejszego Regulaminu, które mają zastosowanie do Konsumenta tj. m.in.:
  1. Usług cyfrowych świadczonych drogą elektroniczną,
  2. Odstąpienia od umowy zawartej na odległość lub poza lokalem przedsiębiorstwa,
  3. Reklamacji i niezgodności rzeczy sprzedanej z umową, w zakresie ograniczonym art. 7aa  ustawy o prawach konsumenta oraz art. 385 ze zn. 5, art. 556 ze zn. 4, art. 556 ze zn. 5 i art. 576 ze zn. 5 ustawy Kodeks cywilny. W pozostałym zakresie stosuje się postanowienia Regulaminu dotyczące Przedsiębiorców zawodowych.
 2. Przedsiębiorca na prawach konsumenta, akceptując ten Regulamin w trakcie zakupu, w przypadku skorzystania z przysługujących mu uprawnień wymienionych w tym paragrafie, zobowiązany jest uzupełnić odpowiedni formularz reklamacji lub formularz odstąpienia od umowy w tym dane potwierdzające okoliczności potwierdzające jego status zgodny z art. 7 aa ustawy o prawach konsumenta (potwierdzić fakt posiadania statusu Przedsiębiorcy na prawach konsumenta) lub przekazać te informacje w inny sposób.
 3. Przedsiębiorca, którego dotyczy niniejszy §, oświadcza w formularzu reklamacji lub formularzu odstąpienia od umowy przesłanym do Sprzedawcy lub w inny sposób, że zakupiony Produkt (Treści cyfrowe lub Usługi cyfrowe), a tym samym zawarta Umowa sprzedaży są bezpośrednio związane z prowadzoną przez niego działalnością gospodarczą, ale nie posiadają one dla niego charakteru zawodowego, wynikającego w szczególności z przedmiotu wykonywanej działalności gospodarczej na podstawie przepisów o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, co czyni na dowód tego, że spełnia warunki, aby za takiego przedsiębiorcę można było go uznać. Odpowiednie formularze stanowią załączniki do niniejszego Regulaminu.

§ 13 

Ochrona danych osobowych

 1. Wypełniając formularz rejestracji Kupujący wyraża zgodę na przetwarzanie podanych danych w celu realizacji i obsługi zamówienia przez Sprzedawcę, który jest jednocześnie administratorem danych, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych.
 2. Kupujący wypełniając formularz w tym formularz rejestracji oświadcza, że podane w nim dane są zgodne ze stanem faktycznym.
 3. Dane osobowe znajdujące się w bazie danych Sprzedawcy nie są przekazywane podmiotom nie uczestniczącym w realizacji zamówienia.
 4. Kupujący ma prawo wglądu do swoich danych osobowych, możliwość ich poprawiania oraz usunięcia. Sprzedawca zapewnia każdemu Kupującemu prawo kontroli przetwarzania danych osobowych.
 5. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże brak zgody na przetwarzanie danych osobowych określonej w ust. 1 niniejszego § uniemożliwia zrealizowanie zamówienia Kupującego. 
 6. Szczegółowe zasady zbierania, przetwarzania i przechowywania danych osobowych wykorzystywanych w celu realizacji zamówień poprzez Sklep, oraz polityka plików cookies zostały opisane w Polityce prywatności Sklepu internetowego.

§ 14 

Opinie

 1. W Sklepie internetowym są prezentowane jedynie opinie Klientów sklepu i/lub osób, które z usług Sprzedawcy skorzystały. Sprzedawca nie ma jednak obowiązku publikowania opinii w Sklepie i ma prawo ich usuwania. Sprzedawca ma prawo publikować wybrane opinie. 
 2. Opinie mogą (lecz nie muszą) być zamieszczane na różnych podstronach Sklepu internetowego np. przy opisie Produktu, czy na podstronie o nazwie takiej jak  „Opinie” lub innej. Opinie mogą być prezentowane w różnych formatach, takich jak wideo, PDF, opinie pisemne z wizerunkiem i danymi osobowymi Klienta, opinie z tylko częściowo prezentowanymi danymi osobowymi lub opinie bez żadnych danych osobowych. Opinie mogą również odsyłać do zewnętrznych narzędzi lub serwisów prezentujących opinie klientów, takich jak wizytówka Google, social media np. Linkedin. 
 3. Pod warunkiem, że Sprzedawca udostępnia taką możliwość, każdy Klient sklepu internetowego może pozostawić opinię na temat kupionych Produktów i wyraża zgodę na opublikowanie jej w ramach sklepu (lub w zewnętrznych narzędziach lub serwisach prezentujących opinie klientów) i w celu określonym przez Sprzedawcę. 
 4. Sprzedawca podejmuje wszelki wysiłek, aby prezentowane w Sklepie, jak i zewnętrznych narzędziach lub serwisach opinie były uczciwe i pochodziły od faktycznych Klientów Sklepu. W tym celu podejmuje uzasadnione i proporcjonalne kroki wynikające z treści Regulaminu, aby potwierdzić, że opinie pochodzą od Klientów Sklepu.
 5. W przypadku pojawienia się ze strony Sprzedawcy wątpliwości, opinie widoczne w Sklepie są weryfikowane przez Sprzedawcę poprzez kontakt z autorami opinii. Natomiast jeśli opinia budzi wątpliwości, nie jest prezentowana w Sklepie internetowym. Osoby, które pozostawiły opinię, ale nie została ona opublikowana lub została ona usunięta przez Sprzedawcę, mają możliwość skontaktowania się ze Sprzedawcą, aby wyjaśnić tego przyczyny.
 6. Sprzedawca nie korzysta z opinii kupionych, sponsorowanych lub uzyskanych w sposób barterowy. Nie zamieszcza ani nie zleca zamieszczania innej osobie nieprawdziwych opinii lub rekomendacji albo zniekształcania opinii lub rekomendacji w celu promowania Treści cyfrowych lub Usług cyfrowych w Sklepie.

§ 15 

Własność intelektualna

 1. Oferta Sprzedawcy obejmuje Produkty w tym Treści cyfrowe i Usługi cyfrowe, które są dostępne w Sklepie. Elementy te, takie jak treści, teksty, logo, zdjęcia, nazwy firm, znaki towarowe, logo Treści cyfrowych lub Usług cyfrowych innych autorów oraz szata graficzna, mogą być uważane za utwory i są chronione prawem autorskim. Są one własnością intelektualną Sprzedawcy i/lub osób trzecich będących ich właścicielami/autorami i zostały udostępnione wyłącznie do użytku w Sklepie, na co Klient się zgadza poprzez akceptację Regulaminu.
 2. Jeśli Klient chce wykorzystać Treści cyfrowe i Usługi cyfrowe lub wyżej wymienione elementy w sposób sprzeczny z niniejszym Regulaminem lub ich przeznaczeniem i funkcjonalnościami, musi uprzednio uzyskać pisemną zgodę Sprzedawcy lub/i osób trzecich.
 3. Klient zgadza się na to by Sprzedawca umieścił jego logotyp w wykazie klientów Sprzedawcy, a tym samym Klient udziela Sprzedawcy licencji niewyłącznej, nieodpłatnej, nieograniczonej czasowo i terytorialnie na korzystanie z tego logotypu do celów prowadzenia przez Sprzedawcę działalności na następujących polach eksploatacji: utrwalanie w zakresie zapisu metodą cyfrową w pamięci komputera i w sieci internetowej, zwielokrotnianie dowolną techniką, rozpowszechnianie w Sklepie, na stronach Sprzedawcy i w mediach społecznościowych oraz publiczne wyświetlanie tak, aby każdy mógł mieć do nich dostęp w miejscu i czasie przez siebie wybranym (m.in. w Internecie) oraz publiczne wyświetlanie.
 4. Sprzedawca udziela Klientowi licencji niewyłącznej i nieprzenoszalnej, bez prawa do udzielania sublicencji na korzystanie z Produktów w tym Treści cyfrowych lub Usług cyfrowych. Klient ma prawo korzystać z nich jedynie na własne potrzeby, bez ograniczeń terytorialnych, na następujących polach eksploatacji:
  1. W zakresie zapisu utworu – zapis techniką cyfrową – utrwalenie poprzez cyfrowe przetwarzanie na dedykowanej platformie (Koncie Klienta) utrzymywanej przez Sprzedawcę,
  2. Wydruk na własne potrzeby korzystania z materiałów w formacie pdf. i doc. oraz docx., jeśli wynika to ze specyfiki Treści cyfrowych oraz Usług cyfrowych,
  3. Zapis metodą cyfrową, modyfikacje na własne potrzeby w zakresie wskazanym w odpowiednich instrukcjach lub komentarzach, np. na własnym dysku twardym lub w polecanych programach zewnętrznych.
 5. Licencja, o której mowa w punkcie 4, obowiązuje przez cały okres korzystania przez Klienta z Produktów (Treści cyfrowych lub Usług cyfrowych). Czas trwania licencji określony jest w opisie Treści cyfrowych lub Usług cyfrowych i zwykle wynosi 365 dni od dnia złożenia Zamówienia (o ile inaczej nie zastrzeżono w opisie Produktu). Koszt licencji jest zawarty w cenie Treści cyfrowych lub Usługi cyfrowej i jest uiszczany przez Klienta.
 6. Niedozwolone jest udostępnianie lub prezentowanie Produktów dostępnych w Sklepie osobom trzecim bez wyraźnej zgody Sprzedawcy. Również publikowanie tych treści w jakiejkolwiek formie, poza publikacją dozwoloną w instrukcji lub komentarzach, oraz kopiowanie lub powielanie na potrzeby innych niż własny użytek są zabronione. Klient zobowiązuje się do zachowania należytej staranności, aby Treści cyfrowe lub Usługi cyfrowe (np. materiały edukacyjne dostępne na platformie szkoleniowej) nie były ujawnione osobom nieuprawnionym.
 7. Sprzedawca zawiadamia Klienta, że naruszenie przepisów prawa przez rozpowszechnianie jakichkolwiek Treści cyfrowych lub Usług cyfrowych udostępnionych przez niego może skutkować odpowiedzialnością cywilną lub karną. W takiej sytuacji Sprzedawca może także żądać odszkodowania za poniesione straty materialne lub niematerialne zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.
 8. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do okresowego aktualizowania Treści cyfrowych lub Usług cyfrowych (np. szkoleń, VOD, materiałów pdf, doc., docx., ćwiczeń, lekcji, modułów) zgodnie z postanowieniami Regulaminu.

§ 16 

Pozasądowe sposoby rozpatrywania sporów i dochodzenia roszczeń

 1. Sprzedawca wyraża zgodę na poddanie ewentualnych sporów wynikłych w związku z umową o dostarczenie treści cyfrowej w postaci wybranego przez Kupującego Produktu na drodze postępowania mediacyjnego. Szczegóły zostaną określone przez strony sporu.
 2. Kupujący będący konsumentem, w przypadku powstania sporu w związku z umową sprzedaży Produktu, ma możliwość skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń w postaci:
  1. skorzystania z pomocy powiatowego (miejskiego) rzecznika praw konsumenta lub organizacji społecznej, do której statutowych zadań należy ochrona konsumentów.
  2. zwrócenia się do wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej z wnioskiem o wszczęcie postępowania mediacyjnego w sprawie polubownego zakończenia sporu między Kupującym a Sprzedawcą
  3. zwrócenia się do stałego polubownego sądu konsumenckiego z wnioskiem o rozstrzygnięcie sporu wynikłego z zawartej umowy,
 3. Kupujący będący konsumentem może również skorzystać z tzw. platformy ODR, która służy rozstrzyganiu sporów pomiędzy konsumentami i przedsiębiorcami dążącymi do pozasądowego rozstrzygnięcia sporu dotyczącego zobowiązań umownych wynikających z internetowej umowy sprzedaży lub umowy o świadczenie usług.  Platforma ODR dostępna jest pod adresem http://ec.europa.eu/consumers/odr.
 4. Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji jest organem właściwym w sprawach audiowizualnych usług medialnych na żądanie: Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji. Skwer Ks. Kardynała Stefana Wyszyńskiego 9, 01-015 Warszawa, tel. (22) 597-30-00, www.krrit.gov.pl.
 5. Dokładne informacje na temat pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń, Kupujący znajdzie na stronie internetowej http://www.uokik.gov.pl.
 6. Postanowienia niniejszego paragrafu dotyczą Kupującego będącego Konsumentem oraz znajdują zastosowanie także w stosunku do Kupujących będących Przedsiębiorcami na prawach konsumenta.
 7. Sprawa może być poddana pod rozpatrzenie sądu polubownego dopiero po zakończeniu postępowania reklamacyjnego i, pod warunkiem, że obie strony sporu wyrażą taką chęć. W pozostałych wypadkach ewentualne spory zostają poddane sądom właściwym zgodnie z postanowieniami przepisów Kodeksu postępowania cywilnego i właściwością ogólną.

§ 17 

Wymagania techniczne

 1. Klient może skorzystać z funkcji udostępnionych w Sklepie internetowym zgodnie z Regulaminem oraz obowiązującymi przepisami, przy czym należy zadbać o niezakłócanie pracy Sklepu internetowego oraz innych Klientów.
 2. Aby móc korzystać ze Sklepu internetowego, w tym przeglądać udostępnione w nim Produkty oraz składać zamówienia na nie, potrzebne jest:
  1. aktualna i odpowiednio skonfigurowana przeglądarka internetowa (najnowsza wersja), umożliwiająca przeglądanie stron internetowych oraz obsługująca pliki typu cookies, takie jak Internet Explorer, Opera, Mozilla Firefox, Safari, Google Chrome;
  2. aktywne i odpowiednio skonfigurowane konto poczty elektronicznej. Sprzedawca zaleca, aby Klient sprawdził, czy wiadomości e-mail z domeną Sklepu nie trafiają do skrzynki „spam” lub „oferty” zamiast do skrzynki głównej lub odbiorczej. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za ustawienia skrzynki e-mail Klienta lub jego dostawcy.
  3. urządzenie z dostępem do Internetu, które umożliwia komunikację i wypełnianie formularzy znajdujących się w Sklepie.
 3. Sprzedawca zapewnia odpowiednie środki techniczne, aby uniemożliwić pozyskiwanie, modyfikowanie lub zniekształcanie danych osobowych i informacji przez Klientów lub osoby trzecie nieuprawnione do tego.
 4. Sprzedawca podejmuje czynności mające na celu zapewnienie prawidłowego funkcjonowania Sklepu internetowego, m.in. korzysta z narzędzi lub usług podmiotów trzecich, które umożliwiają takie działanie.

§ 18 

Postanowienia końcowe

 1. W sprawach nieuregulowanych Regulaminem zastosowanie znajdują przepisy powszechnie obowiązującego prawa polskiego, w tym w szczególności kodeksu cywilnego i ustawy o prawach konsumenta, ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną, ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, ustawy o ochronie danych osobowych oraz Ogólnego Rozporządzenia o Ochronie Danych Osobowych (RODO).
 2. Regulamin niniejszy nie wyłącza ani nie ogranicza uprawnień Kupującego będącego konsumentem lub Kupującego będącego Przedsiębiorcą na prawach konsumenta, które przysługują mu na mocy bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa. W przypadku sprzeczności pomiędzy postanowieniami niniejszego Regulaminu, a bezwzględnie obowiązującymi przepisami prawa przyznającymi tym podmiotom określone uprawnienia, pierwszeństwo mają te przepisy.
 3. W ramach korzystania ze Sklepu zabrania się stosowania nieuczciwych praktyk rynkowych w tym m.in 
  1. umieszczania informacji o charakterze bezprawnym polegających na np. rozsyłaniu i umieszczaniu w Sklepie spamu czy dostarczaniu i przekazywaniu treści zabronionych przez przepisy prawa, w tym za pośrednictwem formularzy znajdujących się w Sklepie.
  2. korzystania ze Sklepu w sposób zakłócający jego funkcjonowania;
  3. korzystanie ze Sklepu w sposób niezgodny z przepisami prawa lub Regulaminem;
  4. dokonywania zakupu anonimowo, pod pseudonimem lub używając niepoprawnych danych osobowych.
  5. korzystania z wszelkich treści zamieszczonych na podstronach internetowych Sklepu wyłącznie w celu innym niż osobistego użytku, niezgodnie z udzieloną licencją (jeśli została udzielona).
 4. Celem usunięcia konta, Klient musi dokonać zgłoszenia w tej sprawie  drogą pisemną (na adres Sprzedającego) lub za pośrednictwem poczty elektronicznej.
 5. Sądem właściwym dla rozpatrywania sporów wynikających z umowy o świadczenie usług i umowy sprzedaży zawieranych pomiędzy Sprzedawcą a Kupującym będącym Przedsiębiorcą zawodowym jest sąd właściwy dla siedziby Sprzedawcy. W sporach wynikłych w stosunkach z Kupującym będącym Konsumentem oraz Przedsiębiorcą na prawach konsumenta właściwość sądu określają przepisy Kodeksu postępowania cywilnego oraz innych ustaw.
 6. Sprzedawca zastrzega sobie możliwość dokonania zmian w Regulaminie, które wchodzą w życie z dniem ich publikacji na Stronie. Do umów zawartych przed zmianą Regulaminu stosuje się wersję Regulaminu obowiązującą w dacie zawarcia przez Kupującego Umowy ze Sprzedawcą.
 7. Sprzedawca udostępnia nieodpłatnie Klientowi lub Użytkownikowi Regulamin przed zakupem w Sklepie internetowym. Klient może utrwalić treść Regulaminu w dogodny dla siebie sposób np. poprzez zapis na trwałym nośniku (pobranie go i zachowanie na swoim komputerze) lub wydruk papierowy.

§ 19

Załączniki

Załączniki:

 1. Załącznik nr 1 – Wzór formularza odstąpienia od umowy dla konsumenta;
 2. Załącznik nr 2 – Wzór formularza reklamacji dla konsumenta;
 3. Załącznik nr 3 – Wzór formularza odstąpienia od umowy dla Przedsiębiorcy na prawach konsumenta;
 4. Załącznik nr 4 – Wzór formularza reklamacji dla Przedsiębiorcy na prawach konsumenta.

Załącznik nr 1 – Wzór formularza odstąpienia od umowy dla konsumenta.

Miejscowość, data: …………………………….

Imię i nazwisko: …………………………….

Adres zamieszkania: ……………………………….

Adres e-mail (opcjonalnie): …………………………….

Numer telefonu (opcjonalnie): …………………………….

Numer zamówienia: …………………………….

Data odbioru zamówienia: …………………………….

……………………………….
………………………………………
—————————————-
[dane Sprzedawcy]

Oświadczenie o odstąpieniu od umowy zawartej poza lokalem przedsiębiorstwa lub na odległość w przypadku Konsumenta

Oświadczam, że odstępuję od umowy ……………………………………………. – zamówienie nr …………………………………….. zawartej dnia ………………………………………… dotyczącej następujących Treści cyfrowych lub Usług cyfrowych:  …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

Proszę o zwrot kwoty ……………… zł (słownie ………………………………………………………złotych) poprzez wpłatę:

 • na rachunek bankowy o numerze: ………………………………………………………………………………………… [wypełnić jeśli dotyczy]. Posiadacz rachunku bankowego: ………………………………..…………………………………. .
 • przekazem pocztowym na adres ………………………………………………………………..…. [wypełnić jeśli dotyczy],

Data: …………………………….          Podpis Konsumenta: …………………………….

Załącznik nr 2 – Wzór formularza reklamacji dla konsumenta.

Miejscowość, data: …………………………….

Imię i nazwisko: …………………………….

Adres zamieszkania: ……………………………….

Adres e-mail (opcjonalnie): …………………………….

Numer telefonu (opcjonalnie): …………………………….

Numer zamówienia: …………………………….

Data odbioru zamówienia: …………………………….

……………………………….
………………………………………
—————————————-
[dane Sprzedawcy]

Reklamacja Treści cyfrowej/Usługi cyfrowej przez Konsumenta

Zawiadamiam, iż zakupiony przeze mnie w dniu ………………………,  zamówienie nr ………………………………………, Treść Cyfrowa/ Usługa cyfrowa w postaci ………………………………………… [informacja] jest niezgodna z Umową.

Brak zgodności z Umową polega na: ………………………………………………………………………………….…………………………………………………………………………………………………………………….……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..[opis niezgodności z umową].

Niezgodność została stwierdzona w dniu………………………………………………….. .

Z uwagi na powyższe, żądam (w przypadku Treści cyfrowych, Usług cyfrowych):

 • doprowadzenia do zgodności z Umową
 • obniżenia ceny do kwoty …………………….. 
 • Odstępuję od Umowy i prosze o zwrot środków.

(W przypadku wyboru Odstąpenia od Umowy należy wypełnić poniższe dane)

Proszę o zwrot kwoty ……………… zł (słownie ………………………………………………………złotych) poprzez wpłatę:

 • na rachunek bankowy o numerze: ………………………………………………………………………………………… [wypełnić jeśli dotyczy]. Posiadacz rachunku bankowego: ………………………………..…………………………………. .
 • przekazem pocztowym na adres ………………………………………………………………..…. [wypełnić jeśli dotyczy].

Data: …………………………….          Podpis Konsumenta: …………………………….

Załącznik nr 3 – Wzór formularza odstąpienia od umowy dla Przedsiębiorcy na prawach konsumenta.

Miejscowość, data: …………………………….

Firma Przedsiębiorcy: ………………………..

Imię i nazwisko osoby upoważnionej do reprezentowania Przedsiębiorcy: …………………………….

Adres siedziby: ……………………………….

NIP Przedsiębiorcy: …………………….

Adres e-mail (opcjonalnie): …………………………….

Numer telefonu (opcjonalnie): …………………………….

Numer zamówienia: …………………………….

Data odbioru zamówienia: …………………………….

……………………………….
………………………………………
—————————————-
[dane Sprzedawcy]

Oświadczenie o odstąpieniu od umowy zawartej poza lokalem przedsiębiorstwa lub na odległość w przypadku Przedsiębiorcy na prawach konsumenta

Oświadczam, że odstępuję od umowy …………………………………………….,  zamówienie nr ………………………………………, zawartej dnia ………………………………………… dotyczącej następujących Treści cyfrowych lub Usług cyfrowych : ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… .

Proszę o zwrot kwoty ……………… zł (słownie ………………………………………………………złotych) poprzez:

 • przekaz pocztowy na adres ………………………………………………………………..…. [wypełnić jeśli dotyczy]
 • na rachunek bankowy o numerze: ………………………………………………………………………………………… [wypełnić jeśli dotyczy],

Jednocześnie, oświadczam, że zakupiony Treści cyfrowe lub Usługi cyfrowe, a tym samym zawarta umowa sprzedaży są bezpośrednio związane z prowadzoną przeze mnie działalnością gospodarczą, ale nie posiadają one dla mnie charakteru zawodowego, wynikającego w szczególności z przedmiotu wykonywanej przeze mnie działalności gospodarczej na podstawie przepisów o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej.

Na dowód tego wymieniam poniżej PKD dla mojej działalności gospodarczej znajdujące się w CEIDG:

 1. PKD NR …………………………… Opis: ………………………………………………
 2. PKD NR …………………………… Opis: ………………………………………………
 3. PKD NR …………………………… Opis: ………………………………………………
 4. PKD NR …………………………… Opis: ………………………………………………
 5. PKD NR …………………………… Opis: ………………………………………………
 6. PKD NR …………………………… Opis: ………………………………………………
 7. PKD NR …………………………… Opis: ………………………………………………

  Inny dowód: ………………………………………………………………………………………..

Data: …………………………….          Podpis: …………………………….

Załącznik nr 4 – Wzór formularza reklamacji dla Przedsiębiorcy na prawach konsumenta.

Miejscowość, data: …………………………….

Firma Przedsiębiorcy: ………………………..

Imię i nazwisko osoby upoważnionej do reprezentowania Przedsiębiorcy: …………………………….

Adres siedziby: ……………………………….

NIP Przedsiębiorcy: …………………….

Adres e-mail (opcjonalnie): …………………………….

Numer telefonu (opcjonalnie): …………………………….

Numer zamówienia: …………………………….

Data odbioru zamówienia: …………………………….

……………………………….
………………………………………
—————————————-
[dane Sprzedawcy]

Reklamacja Treści cyfrowej/Usługi cyfrowej Przedsiębiorcy na prawach konsumenta

Zawiadamiam, iż zakupiony przeze mnie w dniu ………………………,  zamówienie nr ………………………………………, Treść Cyfrowa/ Usługa cyfrowa w postaci ………………………………………… [informacja] jest niezgodna z Umową.

Brak zgodności z Umową polega na ………………………………………………………………………………….…………………………………………………………………………………………………………………….……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..[opis niezgodności z umową].

Niezgodność została stwierdzona w dniu………………………………………………….. .

Z uwagi na powyższe, żądam (w przypadku Treści cyfrowych, Usług cyfrowych):

 • doprowadzenia do zgodności z Umową
 • obniżenia ceny _______________________
 • Odstępuję od Umowy i prosze o zwrot środków.

(W przypadku wyboru Odstąpenia od Umowy należy wypełnić poniższe dane)

Proszę o zwrot kwoty ……………… zł (słownie ………………………………………………………złotych) poprzez wpłatę na rachunek bankowy o numerze: ………………………………………………………………………………………… [wypełnić jeśli dotyczy]. Posiadacz rachunku bankowego: ………………………………..…………………………………. .

Jednocześnie, oświadczam, że zakupione Treści cyfrowe lub Usługi cyfrowe, a tym samym zawarta Umowa sprzedaży są bezpośrednio związane z prowadzoną przeze mnie działalnością gospodarczą, ale nie posiadają one dla mnie charakteru zawodowego, wynikającego w szczególności z przedmiotu wykonywanej przeze mnie działalności gospodarczej na podstawie przepisów o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej.

Na dowód tego wymieniam poniżej PKD dla mojej działalności gospodarczej znajdujące się w CEIDG:

PKD NR …………………………… Opis: ……………………………………………………………………

PKD NR …………………………… Opis: ……………………………………………………………………

PKD NR …………………………… Opis: ……………………………………………………………………

PKD NR …………………………… Opis: ……………………………………………………………………

PKD NR …………………………… Opis: ……………………………………………………………………

Inny dowód: ………………………………………………………………………………………..

Data: …………………………….          Podpis: …………………………….