Polityka prywatności i plików cookies

Polityka prywatności i plików cookies

I. Postanowienie wstępne.

§ 1

Everest Tomasz Lach z siedzibą w Knurowie (44-196) ul. 26 Stycznia 2A/12, NIP 9691367770, e-mail: biuro@pizzanerd.pl, zwany dalej „Usługodawcą”, wprowadza niniejszą Politykę Prywatności i Plików Cookies, zwaną dalej „Polityką”.

§ 2

 1. Pojęcia pisane w Polityce wielką literą, o ile nic innego nie wynika z treści Polityki, mają znaczenie określone w Regulaminie Serwisu pizzanerd.pl
 2. Pojęcie „Użytkownika” oznacza w zależności od kontekstu Klienta lub osobę chcącą zostać Klientem lub internautę odwiedzającego strony Serwisu.

II. Dane osobowe.

§ 3

 1. W celu skorzystania z usług oferowanych przez Usługodawcę za pośrednictwem Serwisu, konieczne jest podanie przez Użytkownika określonych danych osobowych.
 2. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak niezbędne do świadczenia usług przez Usługodawcę na rzecz Użytkownika za pośrednictwem Serwisu.
 3. Wszelkie dane osobowe, które Użytkownik poda Usługodawcy, są przetwarzane zgodnie z prawem, a przede wszystkim z ustawą z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych, ustawą z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną oraz Ogólnym rozporządzeniem o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (RODO).

§ 4

 1. Administratorem danych osobowych jest Usługodawca.
 2. Usługodawca może powierzyć przetwarzanie zebranych danych osobowych Użytkowników innemu podmiotowi jedynie na podstawie zawartej z nim umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych.
 3. W celu wykonania umów sprzedaży i umów o świadczenie usług, zawieranych przez Usługodawcę z Użytkownikami za pośrednictwem Serwisu, dane Użytkowników będą powierzane w szczególności następującym podmiotom:
 1. obsługującemu płatności PayU S.A. z siedzibą w Poznaniu (adres siedziby: ul. Grunwaldzka 182; 60-166 Poznań) wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000274399; dla której akta rejestrowe prowadzi Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda w  Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego; kapitał zakładowy w wysokości 4.000.000 zł; NIP: 7792308495; REGON: 300523444). 
 2. obsługującemu płatności tpay.com którego właścicielem jest Krajowy Integrator Płatności Spółka Akcyjna z siedzibą w Poznaniu, przy ul. Św. Marcin 73/6 , wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000412357, numer NIP 7773061579, REGON 300878437, kapitał zakładowy 5 494 980.00 PLN
 3. prowadzącemu hosting tj. dhosting.pl z siedzibą w Warszawie (adres siedziby: Al. Jerozolimskie 81, 02-001 Warszawa, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000336780; NIP: 7010198361; REGON: 141998822). 
 4. świadczącemu usługi księgowe na rzecz Usługodawcy.

§ 5

Użytkownik ma prawo dostępu do treści swoich danych osobowych i może dokonać ich weryfikacji lub poprawienia, cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem a także usunięcia, poprzez skierowanie odpowiedniego żądania do Usługodawcy. 

§ 6

 1. Usługodawca przetwarza dane osobowe Użytkowników i wykorzystuje je jedynie w zakresie i w celu niezbędnym do realizacji usług oferowanych za pośrednictwem Serwisu. 
 2. Na podstawie dodatkowej i opcjonalnej zgody, którą Użytkownik może wyrazić w osobnym oświadczeniu, Usługodawca może przetwarzać dane osobowe Użytkowników w celach marketingowych. Jeżeli Użytkownik udzieli takiej zgody, to może ją następnie w każdej chwili odwołać.
 3. Usługodawca na podstawie udzielonej przez Użytkownika dodatkowej i opcjonalnej zgody ma prawo do wysyłania do niego na podane adresy e-mail (lub numery telefonu, o ile taką informację Usługodawca pobiera) informacji handlowych, w tym wysyłanej za pośrednictwem urządzeń końcowych (np. komputer, serwer) oraz automatycznych systemów wywołujących. Zgoda, o której mowa w zdaniu poprzedzającym może zostać w każdej chwili odwołana przez Użytkownika.

§ 8

Dane osobowe zebrane przez Usługodawcę mogą zostać przekazane upoważnionym, na podstawie obowiązujących przepisów prawa, organom państwowym.

III. Pliki cookies.

§ 9

 1. Usługodawca wykorzystuje pliki cookies (ciasteczka), czyli niewielkie informacje tekstowe, przechowywane na urządzeniu końcowym Użytkownika (np. komputerze, tablecie, smartfonie). Cookies mogą być odczytywane przez system teleinformatyczny Usługodawcy.
 2. Usługodawca przechowuje pliki cookies na urządzeniu końcowym Użytkownika, a następnie uzyskuje dostęp do informacji w nich zawartych w celach: statystycznych oraz zapewnienia prawidłowego działania strony www, a w szczególności utrzymania sesji po zalogowaniu.

§ 10

 1. Usługodawca informuje także Użytkowników, że istnieje możliwość takiej konfiguracji przeglądarki internetowej, która uniemożliwia przechowywanie plików cookies na urządzeniu końcowym Użytkownika.
 2. Usługodawca wskazuje także, że pliki cookies mogą być przez Użytkownika usunięte po ich zapisaniu przez Usługodawcę, poprzez: odpowiednie funkcje przeglądarki internetowej, programy służące w tym celu lub skorzystanie z odpowiednich narzędzi dostępnych w ramach systemu operacyjnego, z którego korzysta Użytkownik.

§ 11

Usługodawca informuje Użytkowników, że zmiana konfiguracji przeglądarki internetowej, która uniemożliwia lub ogranicza przechowywanie plików cookies na urządzeniu końcowym Użytkownika może spowodować ograniczenia funkcjonalności świadczonych usług. Do podobnych skutków może prowadzić wykasowanie plików cookies w trakcie świadczenia usługi. Może to powodować brak możliwości zalogowania się do Serwisu lub przerwanie sesji po zalogowaniu.

IV. Dane zawarte w logach systemowych.

§ 12

Informacje, które są zawierane w logach systemowych w związku z ogólnymi zasadami realizacji połączeń w Internecie wykorzystywane są przez firmę hostingową obsługującą Serwis jedynie w celach technicznych oraz statystycznych.

V. Środki techniczne stosowane przez Usługodawcę.

§ 13

Usługodawca stosuje wymagane aktualnymi przepisami o ochronie danych osobowych środki techniczne zapobiegające pozyskiwaniu i modyfikowaniu przez osoby nieuprawnione danych osobowych przesyłanych drogą elektroniczną.

VI. Inne.

§ 14

Usługodawca będzie rejestrował nr IP komputera, za pośrednictwem którego Użytkownik będzie korzystać z Serwisu.

§ 15

W przypadku pytań i opinii dotyczących stosowanych przez Usługodawcę Polityk prosimy o ich przesyłanie na adres e-mail: biuro@pizzanerd.pl.